Tràmits

 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

  Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

  Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica

 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

  Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

 • Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

  És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ens local fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

  Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

  Modificació no substancial: aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

 • Consulta prèvia de classificació de l'activitat

  És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'Ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i, per tant, de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

  La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'ésser el més ample possible per tal de poder classificar-la correctament.

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

  Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

 • Exercici del dret a la limitació del tractament

  Aquest tràmit et permet sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals per alguns dels motius previstos a la normativa. Només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes

 • Exercici del dret d'accés

  Aquest tràmit et permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les teves dades de caràcter personal, incloses als registres d’activitats de tractament de l’ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, les categories de dades, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar

  En el seu cas, també permet conèixer els terminis de conservació d’aquestes dades i l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

  Aquest tràmit només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.

 • Exercici del dret d'oposició

  Aquest tràmit et permet sol·licitar que no es tractin les teves dades personals o el cessament del seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment, per motius relacionats amb la teva situació particular. Pots exercir aquest tràmit en diferents casos.

  Només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.

 • Exercici del dret de rectificació

  Aquest tràmit et permet sol·licitar la rectificació de les teves dades personals quan aquestes siguin inexactes o incompletes. Quan formulis la teva sol·licitud hauràs d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i acompanyar-la de la documentació que ho justifica en cada cas.

  Només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.

 • Exercici del dret de supressió

  Aquest tràmit et permet sol·licitar que suprimim les teves dades personals per algun/s dels diferents motius previstos. Per formular-lo, hauràs d'indicar les dades personals a què et refereixes.

  Només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.

 • Llicència ambiental (Annex II)

  Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Darrera actualització: 23.06.2021 | 11:02
Darrera actualització: 23.06.2021 | 11:02