Mecanismes de participació

 

A Fonollosa, la participació ciutadana no és només una pràctica, sinó un pilar fonamental que dona vida a la comunitat. Els mecanismes participatius connecten els ciutadans amb les decisions locals, oferint una plataforma per expressar opinions i aspiracions. Aquesta participació no és simplement un dret, sinó una oportunitat per construir col·lectivament el futur de Fonollosa.

Mitjançant els mecanisme de participació, es crea un entorn on les veus locals influeixen en les polítiques municipals. Aquesta col·laboració activa converteix Fonollosa en un model de governança local, valorant la diversitat d'opinions i contribuint al creixement sostenible i al benestar comú.

Consell d'Entitats Veïnals

El Consell d'Entitats Veïnals és un mecanisme de participació ciutadana creada per l'Ajuntament amb l'objectiu de fomentar l'associacionisme local i promoure la cohesió social dins del municipi. Aquesta iniciativa es basa en el registre d'entitats veïnals, que serveix com a instrument per obtenir una visió precisa de les entitats existents, les seves finalitats i representativitat.

Composició del Consell d'Entitats Veïnals:

 • Representants de les Entitats Inscrites: El Consell està integrat per representants de les entitats veïnals registrades al municipi. Cada entitat pot designar un o diversos representants, depenent de la seva grandària i estructura interna.
 • Regidor Delegat de Participació Ciutadana: El Regidor Delegat de Participació Ciutadana és un membre permanent del Consell. La seva funció és assegurar la coordinació entre l'Ajuntament i les entitats veïnals, així com facilitar la comunicació i la implementació de polítiques de foment de l'associacionisme local.
 • Representants del Teixit Social i Cultural: El Consell pot incloure representants d'altres institucions, com ara centres educatius, entitats culturals o altres agents importants del teixit social local, amb l'objectiu de fomentar la diversitat de perspectives i experiències.

Funcions i Responsabilitats del Consell:

 • Assessorament Municipal: Proporcionar assessorament a l'Ajuntament sobre qüestions relacionades amb les necessitats i inquietuds de la comunitat local.
 • Promoció de l'Associacionisme: Desenvolupar iniciatives per fomentar la creació de noves entitats veïnals i promoure la participació ciutadana.
 • Canal de Comunicació: Establir un canal efectiu de comunicació entre les entitats veïnals i l'Ajuntament, assegurant la transparència i la participació activa dels ciutadans.
 • Gestió del Registre: Supervisar la gestió del registre d'entitats veïnals, vetllant per la seva actualització i la inclusió de noves entitats.

El Consell d'Entitats Veïnals, com a òrgan de participació democràtica, contribueix a consolidar una comunitat més cohesionada, assegurant que les veus de les entitats veïnals siguin escoltades i que les polítiques municipals responguin adequadament a les necessitats de la ciutadania.

Consell de l'escola

El Consell de l'escola és un òrgan de participació i presa de decisions en els centres educatius, jugant un paper essencial en la gestió i organització de l'escola. La seva missió principal és assegurar la participació activa de la comunitat educativa en l'elaboració i seguiment de les polítiques escolars, així com contribuir al bon funcionament i millora contínua del centre.

Composició del Consell de l'escola:

 • Director/a del Centre: Exerceix la presidència del Consell Escolar, encarregat de coordinar les reunions i facilitar el diàleg entre els diferents membres.
 • Representants del Professorat: Docents que són escollits pel propi claustre de professors per representar els seus interessos i aportar la seva visió pedagògica al Consell.
 • Representants del Personal d'Administració i Serveis (PAS): Integrants del personal no docent, seleccionats pel seu col·lectiu, per aportar la seva perspectiva i experiència en la gestió del centre.
 • Representants de l'Alumnat: Estudiants seleccionats per la comunitat estudiantil per expressar les seves inquietuds, opinions i necessitats a les reunions del Consell.
 • Representants de les Famílies:Pares i mares que formen part del Consell per assegurar la participació de les famílies en la presa de decisions i en la planificació de les activitats escolars.
 • Representants del Consell Municipal d'Educació:Designats per l'ajuntament per garantir la coordinació entre l'escola i les polítiques educatives del municipi.


Funcions i Responsabilitats del Consell de l'escola:

 • Aprovació del Projecte Educatiu de Centre (PEC): Revisar i aprovar el projecte que defineix els objectius, les metodologies i les activitats de l'escola.
 • Participació en la Selecció del Director/a: Col·laborar en el procés de selecció del director/a del centre.
 • Aprovació del Pressupost: Analitzar i aprovar el pressupost anual del centre, garantint la transparència en la gestió econòmica.
 • Establiment de Normes de Convivència: Contribuir a l'elaboració de normes de convivència i altres polítiques internes per mantenir un entorn escolar saludable.
 • Seguiment del Rendiment Acadèmic: Supervisar els resultats acadèmics i col·laborar en la implementació de mesures correctores si és necessari.

El Consell de l'escola, com a òrgan de participació democràtica, és un element clau en la construcció d'un entorn educatiu que respongui a les necessitats de tots els membres de la comunitat escolar. La diversitat de representants assegura una visió completa i equilibrada en la presa de decisions per millorar la qualitat de l'educació oferida pel centre.

Darrera actualització: 04.03.2024 | 09:44
Darrera actualització: 04.03.2024 | 09:44