Junta de govern local

Composició

PENDENT D'ACTUALITZAR

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, qui en dóna compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcalde i el ple hi deleguin.

La composició del ple de l'ajuntament de Fonollosa per la legislatura 2019-2023 és

Alcalde-President

  • Sr. Eloi Hernàndez i Mosella

Regidors i regidores

  • Sra. Elisa Carvajal i Rojas, 1a tinent d'alcalde
  • Sr. Joaquim Busom i Garcia, 3r tinent d’alcalde
  • Sr. Pere Llatjós i Bosch, regidor delegat

Clica aquí per consultar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Fonollosa del 5 de juliol de 2023 on s’anuncia la creació de la Junta de Govern Local, el nomenament dels seus membres i les delegacions del Ple a la Junta

Competències

  • Les competències com a òrgan de contractació respecte els contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis i els contracte administratius especials , quan el seu valor estimat superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració sigui superior a quatre anys.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió.

En el text dels acord adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar de forma expressa aquesta circumstància. El Ple haurà d’estar informat de l’exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la Junta de Govern a tots els regidors de la corporació.

Calendari

La Junta de Govern Local es reuneix en sessió ordinària, a les 13.00 h, el segon i quart dijous de cada mes.

Actes

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes.

Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Darrera actualització: 13.09.2023 | 10:36

Enllaços

Darrera actualització: 13.09.2023 | 10:36