Comissió especial de comptes

Composició

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Fonollosa que, atenent la circumstància que la corporació està integrada per un únic grup municipal, la seva composició serà la següent:

President: Sr. Eloi Hernàndez i Mosella

Vocal: Sra. Elisa Carvajal i Rojas

No obstant això, la presidència pot convocar o autoritzar l’assistència de regidors no adscrits a la mateixa, amb veu però sense vot.

Competències

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, composat per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal.

La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny.

Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.

Calendari

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

Actes

La Comissió Informativa té per objecte examinar i informar el compte general de l'Ajuntament tancat a 31 de desembre de cada any als efectes que sigui exposat al públic i després del tràmit d'informació pública sigui aprovat per part del Ple de la Corporació.

Aquí hi trobaràs els actes i dictàmens de la comissió especial de comptes.

Darrera actualització: 05.10.2022 | 09:45
Darrera actualització: 05.10.2022 | 09:45