OBERTA CONVOCATÒRIA PER LA SOL·LICITUD D'AJUTS ESCOLARS CURS 2023/24

Dilluns, 2 d'octubre de 2023 a les 00:00

S’obre el termini per la presentació de les sol·licituds d'ajuts individuals per matricula, llibres i material escolar en els nivells d’ensenyament obligatori i en l’educació infantil per al curs 2023/24.

Data màxima de presentació de la sol·licitud: Dilluns, 16 d’octubre de 2023 (Després d'aquesta data no s'acceptarà cap més sol·licitud)

Beneficiaris

Seran beneficiaris de l’ajut les famílies que compleixin els següents requisits:

 • Que el beneficiari de l’ajut estigui empadronat al municipi de Fonollosa en el moment de sol·licitar l’ajut.
 •  Que el beneficiari de l’ajut estigui cursant els estudis obligatoris d’educació infantil, primària, secundària als següents centres de referència:
  • Llar d’infants Rexics
  • CEIP Sant Jordi de Fonollosa
  • IES Quercus, Sins Cardener
  • Educació especial: l’escola de referència és AMPANS (Escola Jeroni de Moragas) de Santpedor.

Es podran contemplar altres centres, sempre i quan estigui degudament justificada la causa.

 

Tipologia d'ajuts

Els ajuts objecte de la convocatòria tenen la tipologia següent:

 • Ajuts individuals  per matricula i material escolar ( llibres i quotes de material). 
 • Ajuts individual amb un import mínim de 80 euros pels infants i adolescents que cursin segon cicle d’educació infantil , primària i secundària.
 • Ajut individual amb un import mínim de 60 euros pels infants que cursin primer cicle d’educació infantil.
 • La prestació econòmica de l’ajuda concedida, no pot superar  el cost de l’activitat subvencionada. 

La quantia de l’ajut a concedir podrà ser revisada a l’alça i està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

 

Presentació de la sol·licitud

 • Telemàticament: Adjuntant el model específic de la sol·licitud que trobareu adjunt a aquesta notícia a una instància genèrica 
 • Presencialment: Al registre d’entrada de les oficines de l’ajuntament (Cr. Església, s/n – Fonollosa)

A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar la documentació següent:

 • Fotocòpia del llibre de família o document anàleg que acreditin el vincle familiar.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant i de l’infant beneficiari.
 • Declaració de responsable de no haver demanat o obtingut cap ajut pel mateix concepte.

En cas d’haver sol·licitat l’ajut en ocasions anteriors, no es necessari acompanyar de nou la documentació.

Darrera actualització: 29.09.2023 | 16:51