Sol·licitud bonificació taxa residus domèstics

Termini màxim de sol·licitud: 31 de gener de 2024

Cal aportar:

 • Targetes utilitzades durant l’any 2023

  Degudament complimentades, sense ratllades, guixades o qualsevol manipulació que pogués semblar fraudulenta.
  Cal que el/els carnet/s estigui/n segellat/s per la deixalleria amb tots els segells cadascun

 • Extracte bancari del pagament de la taxa de residus domèstics de l’any anterior
 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu
 • Sol·licitud de bonificació de taxa de residus domèstics

Canals de tramitació:

 • Presencial

  No es tramitarà cap sol·licitud lliurada electrònicament

Darrera actualització: 23.08.2023 | 15:58