Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals

Línies de servei:

  • Reducció del residu
  • Reutilització
  • Reciclatge
  • Valorització energètica
  • Abocament

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Actualment té un cost de 70.86 euros per habitant


Equip tècnic:

Tècnics del Consorci del Bages per la Gestió de Residus


Unitats implicades:

Manteniment i Via Pública/ obres Públiques i Serveis