OMIC

El Servei de l'oficina Provincial d'informació al Consumidor (OPIC) està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets. Formen el servei de l'OPIC: la Bústia del Consumidor que amb l'ajuntament de fonollosa recull diàriament les consultes dels ciutadans .

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació destinat a les persones com a consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics.

Línies de servei:

  • Informació i orientació
  • Tramitació de queixes i denúncies
  • Campanyes d'informació i sensibilització

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania que vulgui reclamar


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Tècnics de l'oficina de l'OPIC


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Cultura i tursime