Nomenament de representants a òrgans col·legiats

Havent-se constituït el 17 de juny de 2023 la nova Corporació Municipal com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades el 28 de maig de 2023 resulta necessari procedir a la designació de representants municipals en organismes i entitats, d’acord amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament: Sr. David Zamora i Vega.
 Consorci del Bages per a la Gestió de Residus: Sr. David Zamora i Vega.
 A.D.F. Amics del Bosc: Sra. Anna Grau i Vila.
 Consorci Localred: Sra. Anna Comellas i Ramírez.
 Mancomunitat Intermunicipal d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Castellfollit del Boix, Rajadell i Sant Mateu de Bages: Sr. Eloi Hernàndez i Mosella.
 Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central: Sra. Esther Cuellar i Barreira.
 Consell Escolar del CEIP Agrupació Sant Jordi: Sr. Nil Buxó i Escolà.
 Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona: Sr. Joaquim Busom i Garcia.
 Associació de Propietaris Forestals Bages-Anoia: Sra. Anna Grau i Vila.
 Junta General de la Societat Aigües de Manresa. Titular: Sr. David Zamora i Vega - Suplent: Sr. Eloi Hernàndez i Mosella.

Darrera actualització: 30.06.2023 | 12:25
Darrera actualització: 30.06.2023 | 12:25