Pla i Programa de verificació de Fonollosa 2020-2024

Pla de Verificació d’Activitats Comunicades de l’Ajuntament de Fonollosa

La redacció i aprovació d’aquest pla de verificació d’activitats comunicades es fonamenta en la normativa de règim local i, molt especialment, en l’article 6 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que estableix que les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar plans d’inspecció i control per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga la Llei.

Així doncs, en el present document es planifiquen les inspeccions municipals de les activitats sotmeses als règims de comunicació, declaració responsable i d’aquelles activitats no subjectes a cap règim d’intervenció municipal diferent de les intervencions en matèria urbanística. Les inspeccions tenen per objecte verificar que les activitats s’ajusten als documents presentats pels seus titulars i que compleixen la normativa vigent que els sigui aplicable.

El pla que es proposa té una vigència de 4 anys, de 2020 a 2024, i té per objecte definir els objectius i prioritats d’aquestes actuacions municipals de verificació. S’implementarà mitjançant programes de verificació de caràcter anual, i al final de cada any s’elaborarà una memòria que permetrà avaluar el nivell d’execució del pla i els seus resultats. 

Darrera actualització: 9.06.2021 | 13:44