DUPROCIM - Document únic de protecció civil municipal (Inclòs el pla de prevenció d'incendis i nevades)

El DECRET 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'aprovació dels plans de protecció municipals i el procediment per a la seva tramitació, ha obligat a aquest municipi a elaborar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), que ha d'incloure tots els riscos que afecten el nostre municipi d'acord amb els diferents plans que es disposaven o que els afecti i d'acord amb l'estructura establerta en aquest Decret.

El DUPROCIM es defineix com el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. En aquest cas, contempla les emergències d'incendis forestals i nevades.

El DUPROCIM de Fonollosa va ser aprovat inicialment pel Ple de l'ajuntament el 15 de maig de 2019 i, després d'un període d'exposició pública, es va elevar a definitiu pel Decret d'Alcaldia 49/2020 i posteriorment homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

El present Document Únic de Protecció Civil Municipal té per objecte:


 Definir actuacions municipals destinades a la prevenció i reducció de riscos.
 Preveure l'estructura organitzativa de resposta en emergències que afectin aquest terme municipal, en coordinació amb els grups d'actuació previstos en els plans de protecció civil.
 Preveure l'organització necessària per a l'establiment de les mesures orientades a la disminució dels efectes d’una situació de risc. En aquest sentit, cal preveure les possibles necessitats com ara l'allotjament, la provisió d'aliments, control, servei social als afectats, etc.
 Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb aquells previstos en els plans autonòmics, sobre l'estat i l'evolució de l'emergència, així com les mesures d'autoprotecció adequades fent espacial èmfasi als elements vulnerables i
especialment vulnerables possiblement afectats.
 Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada a la pràctica de totes les actuacions previstes.
 Determinar els elements vulnerables i especialment vulnerables en relació a cada risc identificat.
 Definir la organització de la recepció i gestió de l'actuació dels voluntaris municipals ocasionals.

Darrera actualització: 21.01.2021 | 15:31