Ple municipal

Composició

El Ple de la corporació està format per 9 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.Té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres i en matèria processal.

La composició del ple de l'ajuntament de Fonollosa per la legislatura 2019-2023 és

Alcalde-President

 • Sr. Eloi Hernàndez i Mosella

Regidors i regidores

 • Sra. Elisa Carvajal i Rojas
 • Sra. Anna Comellas i Ramírez
 • Sr. Joaquim Busom i Garcia
 • Sra. Anna Grau i Vila
 • Sr. David Zamora i Vega
 • Sr. Nil Buxó i Escolà
 • Sra. Esther Lladó i Rusca
 • Sr. Pere Llatjós i Bosch

Competències

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari

El Ple de l’ajuntament de Fonollosa celebra sessió ordinària el segon dimarts, no festiu, de cada dos mesos, exceptuant el mes d’agost, a les 19.30 hores, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. 

Es faculta a l’Alcalde per modificar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins d’un marge d’una setmana, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional.

Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Convocatòries

Consulta quan es portarà a terme la propera sessió plenària de l’Ajuntament de Fonollosa. 

Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

Actes

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania.

Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Desenvolupament del Ple

Darrera actualització: 15.06.2021 | 10:58
Darrera actualització: 15.06.2021 | 10:58