Ple municipal

Composició


El Ple de la corporació està format per 9 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.Té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres i en matèria processal.

La composició del ple de l'ajuntament de Fonollosa per la legislatura 2023-2027 és Alcalde-President Sr. Eloi Hernàndez i Mosella

Regidors i regidores
Sra. Elisa Carvajal i Rojas | Sr. Nil Buxó i Escolà | Sra. Anna Comellas i Ramírez 
Sr. Joaquim Busom i Garcia | Sra. Anna Grau i Vila | Sr. David Zamora i Vega 
Sr. Nil Buxó i Escolà | Sra.Ester Cuellar i Barreira | Sr. Marc Sivillà i Salvans

Calendari


El Ple de l’ajuntament de Fonollosa celebra sessió ordinària el segon dimarts, no festiu, de cada dos mesos, exceptuant el mes d’agost, a les 19.30 hores, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. Es faculta a l’Alcalde per modificar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins d’un marge d’una setmana, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Convocatòries


Consulta quan es portarà a terme la propera sessió plenària de l’Ajuntament de Fonollosa. Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

Actes


La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Desenvolupament del Ple


Any 2023 Crònica del ple
31-10-2023 Urgent
19-09-2023 Ordinària
18-07-2023 Ordinària
27-06-2023 Extraordinària
17-06-2023 Extraordinària
14-06-2023 Extraordinària
13-06-2023 Extraordinària
09-05-2023 Ordinària
02-05-2023 Extraordinària
14-03-2023 Ordinària
07-02-2023 Extraordinària
31-01-2023 Extraordinària
24-01-2023 Extraordinària
17-01-2023 Ordinària

Any 2022 Crònica del ple
29-12-2022 Ordinària    
29-11-2022 Extraordinària    
25-10-2022 Extraordinària    
20-09-2022 Ordinària    
26-07-2022 Urgent    
12-07-2022 Ordinària
14-06-2022 Extraordinària    
10-05-2022 Ordinària    
14-04-2022 Extraordinària    
08-03-2022 Ordinària
18-01-2022 Ordinària

Any 2021

Ple extraordinari 30/11/2021 - Les inversions del pressupost 2022 de Fonollosa creixen el 56%
Ple ordinari 09/11/2021 - Fonollosa inicia el procés per a la redacció del Catàleg de Masies
Ple ordinari 21/09/2021 - Fonollosa inicia el pla d'arrenjament dels carres del barri històric
Ple extraordinari 13/07/2021 - Fonollosa inicia el camí per fer les obres de renovació de l’escola 
Ple extraordinari 25/05/2021 - Posicionament davant el projecte de construcció de dos parcs eòlics als termes d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix i Rajadell
Ple ordinari 11/05/2021 - S’aprova inicialment una ordenança reguladora de piscines d’ús particular
Ple ordinari 16/03/2021 - L’ajuntament de Fonollosa aprova el projecte de rehabilitació del campanar de l’església de les Torres de Fals
Ple ordinari 19/01/2021 - L’ajuntament rehabilita l’habitatge de l’antiga Fàbrica i el posa a lloguer accessible

Any 2020

Ple extraordinari 24/11/2020 - L'ajuntament aprova un pressupost de 2M d'euros pel 2021 
Ple extraordinari 08/10/2020 - El Ple aprova una línia d’ajuts per a les cases de turisme rural i restaurants de Fonollosa afectats per la pandèmia
Ple Ordinari 14/07/2020 - El ple aprova per unanimitat l'elecció de Mercè Armengol com a jutgessa de pau
Ple Ordinari 12/05/2020 - L'Ajuntament avança en transparència  i retransmet en directe els plens municipals
Ple Ordinari 14/01/2020 - L'Ajuntament aprova les ordenances fiscals per l'any 2020

Competències


 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.
Darrera actualització: 4.12.2023 | 13:31
Darrera actualització: 4.12.2023 | 13:31