Relació persones admeses i excloses, amb caràcter provisional, pel procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, grup C1

Divendres, 17 de gener de 2020 a les 00:00

Aprovar la següent relació, que té caràcter provisional, de persones admeses i excloses en el procés selectiu pel nomenament com a funcionari/ària interí/na d’una plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1, i fins a la cobertura definitiva de la plaça.

Per resolució de l’Alcaldia 13/2020 de data 14 de gener de 2020, s’ha aprovat el següent:

Primer.- Aprovar la següent relació, que té caràcter provisional, de persones admeses i excloses en el procés selectiu pel nomenament com a funcionari/ària interí/na d’una plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1, i fins a la cobertura definitiva de la plaça:

Segon.- Requerir a la següent persona que acrediti el compliment del nivell de suficiència, equiparable al certificat del nivell C de suficiència de llengua catalana (C1 d’acord al marc comú de referència per a les llengües). En cas de la no acreditació dels coneixements de la llengua catalana es convocarà la prova de caràcter obligatori i eliminatori.

Tercer.- Les persones aspirants podran presentar reclamacions i/o esmenes en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la present resolució a la plataforma e-tauler que es troba a la pàgina web municipal.

Consulta admesos i exclosos de la convocatòria a l'enllaç de la dreta.

Darrera actualització: 17.01.2020 | 18:46