NOVETATS SOBRE EL DESCONFINAMENT. FASE 2.

Diumenge, 31 de maig de 2020 a les 00:00

S’ha publicat l’Ordre SND/458/2020 que determina, entre altres consideracions, l’entrada a fase 2 de la Catalunya Central, i ho fa establint en la disposició final segona la modificació d’aquella normativa aplicable a les regions que es troben en fase 2.

En aquest sentit, de cara a facilitar-vos el coneixement i interpretació, us detallem Ordre SND/414/2020 amb text consolidat amb data de 30 de maig de 2020. La present Ordre, que és de plena aplicació, determina que a partir d’aquest dilluns, 1 de juny, a la Catalunya Central:

▪️Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball.

▪️ Se suprimeixen les limitacions disposades fins el moment per a passejos de població infantil i per a pràctica física i esportiva no professional. Això no obstant, es detalla que les persones de fins a 70 anys podran realitzar l'activitat física no professional en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10:00 hores i les 12:00 hores i entre les 19:00 hores i les 20:00 hores, que queda reservada als majors de 70 anys.

▪️ Les vetlles podran realitzar-se en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim, en cada moment, de 20 persones en espais a l'aire lliure o 15 persones en espais tancats.

▪️ La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de 20 persones.

▪️ Es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 50% del seu aforament.

▪️ Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el 50% del seu aforament, i en tot cas un màxim de 100 persones en espais a l'aire lliure o de 50 persones en espais tancats.

▪️ Establiments i locals comercials minoristes: 40% de l'aforament total. En el cas dels distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. S'haurà de garantir una distància mínima de 2 metres entre clients. On sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'1 client. Cal establir també un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

▪️ A centres i parcs comercials es pot reobrir però cal limitar l'aforament total dels mateixos al 30% de les seves zones comunes i al 40%l'aforament en cada un dels establiments comercials situats en ells. No es permetrà la permanència de clients a zones comunes més enllà del pas necessari.

▪️ En hostaleria i restauració, no es pot superar el 40% de l’aforament. El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assegut a taula, o agrupacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia. En cap cas s'admetrà l'autoservei en barra per part de client.

▪️ Es pot procedir a la reobertura a el públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics sempre que no se superi 1/3 de l’aforament de les mateixes.

▪️ S’amplien les activitats i serveis en Biblioteques.

▪️ Es pot reobrir al públic de les sales d'exposicions, monuments i equipaments culturals sempre que no se superi 1/3 de l'aforament autoritzat.

▪️ Tots els cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran reprendre l’activitat sempre que comptin amb butaques preassignades i no superin 1/3 de l'aforament autoritzat. Si es tracta d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar 1/3 de l'aforament autoritzat, ni reunir més de 400 persones.

▪️ En instal·lacions esportives cobertes l'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació. Per a això, s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació. Es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin desenvolupar per un màxim de 2 persones en el cas de modalitats així practicades, amb l'excepció de les modalitats practicades per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat de 2 metres. Així mateix, s'ha de respectar el límit del 30% per cent de capacitat d'aforament d'ús esportiu en cada instal·lació, tant pel que fa a l'accés, com durant la pròpia pràctica.

▪️ Es poden reobrir les piscines a l'aire lliure o cobertes per a la realització d'activitats esportives. L'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació.

▪️ En les piscines recreatives l’aforament màxim autoritzat serà del 30% de la seva capacitat. Caldrà també cita prèvia.

▪️ Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a 20 persones.

▪️ Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments promoguts per qualsevol entitat de naturalesa pública o privada. A aquests efectes, es procedirà a l'obertura de pavellons de congressos, sales conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars. El límit serà d’un màxim de 50 persones.

▪️ Possibilitat de reprendre activitat presencial a nivell educatiu, en els termes que ja us hem avançat al llarg de la present setmana.

‼️ Recordeu que cal anar amb mascareta sempre que no es pugui garantir la distància mínima de seguretat, i que no es pot sortir de la regió sanitària excepte pels desplaçaments autoritzats.

#juntsmillorem #aturemlacovid19 #fase2

Darrera actualització: 31.05.2020 | 13:58