NOVETATS PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 10.001 HABITANTS EN FASE 0 I 1

Diumenge, 24 de maig de 2020 a les 00:00

• L’objecte de l’ordre és flexibilitzar algunes restriccions en els municipis petits que encara es troben en fase 0 i fase 1. Per tant, a aquests municipis els hi serà d’aplicació la normativa corresponent a la fase del pla en la que es trobin, llevat dels aspectes expressament regulats per aquesta ordre.

• Aquesta ordre s’aplicarà als municipis i a les EMD, que tinguin menys de de 10.001 habitants i una densitat de població inferior a 100 habitants per km2. 

• Es podran beneficiar de les mesures previstes en aquesta ordre els residents empadronats en el municipi o ens d’àmbit territorial inferior al municipi, així com les persones que hagin romàs els darrers 14 dies en el municipi o ens d’àmbit territorial inferior al municipi.

• No podran fer ús de les habilitacions d’aquesta ordre les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per la COVID-19. Les persones vulnerables en podran fer ús sempre que la seva condició clínica estigui controlada i mantinguin rigoroses mesures de protecció.

• No seran d’aplicació les franges horàries previstes a l’ordre SND/370/2020, de 25 de abril (és a dir, la prevista per als menors de 14 anys), ni a l’ordre SND/380/2020, de 30 de abril, (és a dir, les previstes per a la pràctica de l’activitat física no professional a l’aire lliure). Per tant, a la pràctica es suprimeixen els franges horàries.

• En el cas dels desplaçaments dels menors de 14 anys, poden fer aquests desplaçaments tots els convivents en un mateix domicili (per tant, ja no és d’aplicació que el desplaçament l’hagi de fer un adult amb tres menors de 14 anys com a màxim).

• L’activitat es podrà practicar en el terme municipal o, en el seu defecte, a una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent els municipis adjacents, sempre que es trobin dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre i formin part de la mateixa regió sanitària.

• L’obertura de qualsevol establiment previst en aquesta ordre està condicionada al compliment de les mesures generals i especifiques d’higiene i prevenció recollides a l’ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

• Pel que als mercats setmanals, si així ho decideixen els ajuntaments, es podran reobrir donant preferència als productes alimentaris i de primera necessitat, procurant que els productes comercialitzats no siguin manipulats pels consumidors. Els ajuntaments establiran els requisits de distanciament entre parades i les condicions de delimitació del mercat per tal de garantir la seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants, per tal de garantir l’aplicació de les limitacions establertes a l’ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

• Pel que fa als establiments d’hostaleria i de restauració, es podran reobrir per a consum en el local, llevat de les discoteques i els bars d’oci nocturn, d’acord el que està previst al capítol IV de l’ordre SND/414/2020, de 16 de maig. La prestació del servei a les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració es farà segons el que està previst a l’ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

• Pel que fa als serveis socials, els municipis han de vetllar per la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits al catàleg de referència de serveis socials, d’acord amb el que està previst a l’ordre SND/399/2020, de 9 de maig. En aquest sentit, els municipis han de facilitar en la mesura que sigui possible el transport dels usuaris dels serveis socials, garantint en els desplaçaments col·lectius que es guarden les distàncies de seguretat interpersonals i l’ús de les mascaretes.

• Es flexibilitzen altres restriccions, tenint en compte que sempre s’han de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per prevenir la COVIC-19, especialment mantenir la distància de seguretat mínima de dos metres i en el seu defecte prendre mesures alternatives de protecció física, rentat de mans i etiqueta respiratòria:

- Es podrà circular per la unitat territorial de referència, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori estatal, previstes al reial decret llei de declaració de l’estat d’alarma (anar al metge, anar a treballar, tornar a casa, tenir cura de persones grans o discapacitades o situacions de força major o de necessitat i altres similars).

- Els grups, com a molt, haurien de ser d’un màxim de 15 persones, llevat que siguin convivents.

- Vetllatoris: 25 persones a l’aire lliure i 15 en lloc tancat, siguin convivents o no. Enterraments: 25 persones com a màxim i l’oficiant de l’enterrament. S’han de respectar les indicacions de les autoritats sanitàries.

- Es permet l’assistència al llocs de culte sempre que no es superi el 50% del seu aforament i es compleixin les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

- Pel que fa a les biblioteques, a més a més del préstec, es permet també la consulta dins la sala si no es supera un terç de l’aforament, així com la utilització dels ordinadors públic o les fitxes, sempre que els espais siguin netejats desprès del seu ús. També es permet el préstec interbibliotecari dins de la província però hauran d’estar 14 dies separades i en un lloc apartat.

- Pel que fa a la pràctica esportiva, s’aplicarà l’ordre SND/414/2020, de 16 de maig; i pel que fa a les instal·lacions esportives a l’aire lliure serà d’aplicació l’article 41 de l’orde SND/399/2020, de 9 de maig. 
 
• Les comunitats autònomes i els municipis podran sol·licitar al ministeri de sanitat la suspensió de l’aplicació d’aquesta ordre quan considerin que existeix una situació de risc per a la població o quan el nombre de casos de COVID-19 hagués crescut de manera sostinguda durant les dues setmanes anteriors a la sol·licitud. Així mateix, la comunitat autònoma excepcionalment, quan les particularitats del municipi ho aconsellin, podrà sol·licitar la flexibilització d’altres mesures.

• Per garantir el compliment d’aquesta ordre els ajuntaments, amb la col·laboració dels consells comarcals, i coordinats per la comunitat autònoma, elaboraran i aprovaran plans d’adequació dels espais públics. En aquest sentit, els ajuntaments podran ordenar l’ús de l’espai públic, la recuperació i adaptació de zones verdes i espais lliures, la definició de vials per a bicicletes, patinets i vehicles similars i per a vianants, l’ordenació de la circulació, la zonificació de les zones de bany a les platges, rius, llacs, embassaments, utilització del mobiliari urbà. Així mateix, els ajuntaments podran adoptar mesures restrictives d’accés als espais naturals de la seva competència si consideren que existeix un risc de formació d’aglomeracions (control de l’aforament dels aparcaments i dels camins d’accés, així com el reforçament de la vigilància en matèria de protecció del medi natural).

• L’ordre va entrar en vigor el dia 22 de maig i manté la seva vigència fins el moment que la regió sanitària on es troben els municipis subjectes d’aquesta ordre els hi sigui d’aplicació mesures de caràcter més flexible que les previstes en aquesta ordre.

Darrera actualització: 24.05.2020 | 11:43