MODIFICACIÓ DE DATES PER LA RECAPTACIÓ DE L’IBI URBÀ I RÚSTIC

Dimecres, 29 d'abril de 2020 a les 11:00

L’Impost sobre béns immobles està regulat en els articles 60 a 77 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

Degut a la situació actual que s’està vivint arreu, l’ajuntament de Fonollosa ha acordat aplaçar de manera puntual i no prorrogable les dates dels pagaments domiciliats per la liquidació dels citats impostos, quedant les liquidacions per l'any 2020 així:

 

IBI URBÀ:

Primera quota: Juliol

Segona quota: Setembre

Tercera quota: Novembre

 

IBI RÚSTIC:

Primera quota: Juliol

Segona quota: Agost

Tercera quota: Octubre 

Darrera actualització: 29.04.2020 | 12:00