L’ajuntament aprova les ordenances fiscals per l’any 2020.

Dimecres, 6 de novembre de 2019 a les 00:00

Es congelen els impostos a excepció de l’IBI, que obre la porta a aplicar un recàrrec als pisos buits.

El ple de l’ajuntament de Fonollosa va aprovar la modificació de les ordenances fiscals pel proper 2020. La gran majoria es van congelar i, per tant, no hi haurà cap variació en l’impost de vehicles, les plusvàlues, l’aigua, i totes les taxes administratives de l’ajuntament, entre d’altres.


En el cas de l’impost sobre béns immobles (IBI), la proposta aprovada augmenta el tipus de gravamen de l’IBI urbà del 0,72 al 0,75, i el rústic del 0,825 al 0,86. A la pràctica, suposa un augment lineal del 4,2%, amb una mitjana de 12,46 € a l’any. Des de l’any 2016 aquest impost estava congelat, i ara es proposa aquesta actualització que intenta equilibrar-se a l’augment de preus corresponent a l’IPC que hi ha hagut en les despeses fixes de l’ajuntament aquests darrers anys. En global, es preveu un augment de recaptació de gairebé 17.000 € en aquest concepte.


Una altra de les novetats de l’IBI és que l’ordenança obre la porta a aplicar recàrrecs del 30% sobre l’impost a pisos buits (edificacions d’ús residencial en sòl urbà que es trobin en situació de desocupació de dos anys sense que hi hagi una causa justificativa de les que es relacionen a la pròpia ordenança). En qualsevol cas, però, l’ajuntament haurà de desenvolupar un cens d’habitatges buits previ a l’execució d’aquesta política.


Per altra banda, i pel què fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s’estableix un sistema de càlcul del pressupost de referència sobre la qual s’aplica el tipus del 3% (que no pateix cap modificació). Així, el pressupost d’execució material que el promotor de les obres presenta a l’ajuntament en el moment de demanar la llicència, haurà d’estar en un marge de més o menys 20% sobre el valor que el nou sistema de càlcul donarà. Amb aquest sistema es pretén controlar possibles pressupostos presentats amb valors per sota dels preus de mercat, que acaben afectant directament a la baixa a l’impost que el contribuent finalment ha de pagar. El sistema de càlcul s’ha extret de les indicacions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb petits ajustos realitzats pels serveis tècnics municipals.

Aquestes modificacions s’han aprovat inicialment, i ara resten en exposició pública pel període de 30 dies hàbils, dintre els quals tothom pot consultar els expedients i  presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Darrera actualització: 06.11.2019 | 16:13