LA GENERALITAT OBRE CONVOCATÒRIA PER SOL·LICITAR AJUT PER LES ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU A CATALUNYA

Dimecres, 15 de juliol de 2020 a les 00:00

Amb aquesta ajuda, la Generalitat preté oferir un suport econòmic a les famílies que inscriguin els seus fills i filles en activitats d’educació en el lleure que tinguin lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir de les 8 hores del 15 de juliol de 2020 i estarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut, com a màxim, fins a les 15 hores del 14 de setembre de 2020.

  • A qui va dirigit

A les famílies que tinguin uns ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals i que inscriguin l'infant o els infants a càrrec d'entre 3 i 17 anys a una activitat d’educació en el lleure que tingui lloc a Catalunya, entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.

 

  • Requisits de les persones beneficiàries

-Les persones beneficiàries d'aquesta prestació han de complir els requisits següents:

  1. Tenir a càrrec seu infants, adolescents i joves d'entre 3 i 17 anys.
  2. Ser més gran de 18 anys.
  3. Estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  4. Que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals. Es considera que els ingressos bruts de la unitat familiar són inferiors a aquest import si aquests no superen els 12.590,22 euros en el període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny del 2020. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S'entén per unitat familiar la que està formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.

-En tots els casos, l'activitat d'educació en el lleure per a la qual es demani l'ajut s'ha de notificar correctament a la Direcció General de Joventut d'acord amb el Decret 267/2016, de 5 de juliol.

- L'activitat de lleure educatiu objecte de l'ajut ha de tenir lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de l'any 2020.

- La durada mínima de l'activitat ha de ser de set dies, siguin o no consecutius. En el cas de les activitats sense pernoctació, la durada diària mínima de l'activitat ha de ser de cinc hores.

- El compliment dels requisits per obtenir la prestació s'ha d'acreditar en la fase de tramitació mitjançant la sol·licitud, en la qual la persona sol·licitant ha de declarar responsablement que compleix els requisits i ha d'informar de l'entitat o empresa que organitza l'activitat d'educació en el lleure.

 

  • Compatibilitats

- L'ajut econòmic per a activitats en l'àmbit del lleure educatiu és compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions percebudes de manera regular i periòdiques, o amb qualsevol altra beca, ajuda, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, si la suma mensual dels quals no supera el límit que estableix l'apartat 3.d).

- L'ajut per fer econòmicament més accessibles les activitats en l'àmbit del lleure és compatible amb la percepció de la renda garantida de ciutadania.

 

  • Incompatibilitats

L'ajut per fer econòmicament més accessibles les activitats en l'àmbit del lleure educatiu és incompatible amb beques i altres tipus d'ajudes econòmiques concedides per entitats o altres administracions per a la mateixa finalitat destinades a la mateixa activitat.

 

Trobareu la sol·licitud i tota la informació ampliada a l'enllaç adjunt a la notícia.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 15.07.2020 | 15:35