Convocatòria Ple ordinari: dimarts 17 de setembre

Dijous, 12 de setembre de 2019 a les 00:00

S'aprovarà el Conveni entre la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament i l’Ajuntament de Fonollosa per a la gestió i explotació d’una EDAR compacta d’oxidació total del nucli de Fonollosa i les bases reguladores d’ajuts escolars pels infants i adolescents de Fonollosa per al crus escolar 2019-2020 entre d'altres temes.

Consulteu l'ordre del dia al document de la dreta.

D’acord amb les atribucions que m’atorguen els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, i 80.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i de conformitat amb l’apartat segon de l’acord adoptat pel ple de l’Ajuntament, en data 2 de juliol de 2019, pel que fa a la modificació de la celebració de les sessions ordinàries,

RESOLC:

CONVOCAR sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper 17 de setembre de 2019, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a les 19,30 hores amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:
1.1. Sessió constitutiva de data 15 de juny de 2019
1.2. Sessió extraordinària de data 2 de juliol de 2019
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació
2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
3. Aprovació del Programa anual 2019 que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia
4. Resolució recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de data 16 d’abril de 2019 sobre declaració de nul·litat de llicència d’obres
5. Aprovació del Conveni entre la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament i l’Ajuntament de Fonollosa per a la gestió i explotació d’una EDAR compacta d’oxidació total del nucli de Fonollosa.
6. Aprovació de la proposta de nomenament de persona idònia per a desenvolupar la secretaria del Jutjat de Pau
7. Aprovació de les bases reguladores d’ajuts escolars pels infants i adolescents de Fonollosa per al crus escolar 2019-2020
8. Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, exercici econòmic 2018 C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat
9. Assumptes sobrevinguts
10. Donar compte dels informes de gestió:
10.1. Àrea de Servei a les Persones
10.2. Àrea de Servei al Territori
10.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació
11. Precs i preguntes

Darrera actualització: 12.09.2019 | 12:34