Convocatòria de ple ordinari: dimecres 14 de novembre.

Dilluns, 12 de novembre de 2018 a les 00:00

S'aprovarà la distribució del superàvit de l'exercici 2017 i diverses modificacions de pressupost, entre d'altres temes.

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 369/2018

 

D’acord amb les atribucions que m’atorguen  els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, i 80.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre,

 

RESOLC:

CONVOCAR sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper 14 de novembre  de 2018, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a les 21,00 hores  amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:
 1. Sessió ordinària de data 12 de setembre de 2018
 2. Sessió extraordinària de data 18 de setembre de 2018
 1. Control dels òrgans de govern:
 1. Donar compte de Decrets  de l’Alcaldia i, si s’escau,  la seva ratificació
 2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
 1. Aprovació de la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2017 i aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 08/2018 i 09/2018
 1. Aprovació de la modificació de crèdit 10/2018
 1. Aprovació de la proposta de declaració de nul·litat de ple dret del decret d’alcaldia 27/2014
 1. Declaració d’incompatibilitat de segon lloc de treball al sector públic
 1. Aprovació de la moció que presenta el grup Junts-ERC per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol
 1. Assumptes sobrevinguts

              

 1. Informacions de gestió:
 1. 1 Àrea de Servei a les Persones
 2. 2 Àrea de Servei al Territori
 3. 3 Àrea de Gestió de Recursos i Governació
 1. Precs i preguntes

 

Fonollosa, signatura electrònica

 

L’Alcalde,                                                                         

Eloi Hernàndez i Mosella                                                                      

 

En acabar, hi haurà Ple de participació ciutadana  

Darrera actualització: 14.11.2018 | 11:16