Convocatòria de ple extraordinari: dimecres 17 d'octubre

Diumenge, 14 d'octubre de 2018 a les 00:00

S'aprovaran les ordenances fiscals del 2019, el projecte de sala polivalent municipal de Canet de Fals, i la interposició d'una acció civil reivindicatòria d'un bé immoble de l'ajuntament, entre d'altres.

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 342/2018

D’acord amb les atribucions que m’atorguen els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, i 80.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, RESOLC:

CONVOCAR sessió extraordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper 17 d’octubre de 2018, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a les 21,00 hores amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals 2019

2. Aprovació del conveni de cessió d’ús puntual de l’edifici de l’església de Sant Vicenç de les Torres de Fals i terrenys annexes

3. Interposició acció civil reivindicatòria d’un bé immoble de l’Ajuntament de Fonollosa

4. Aprovació del “Projecte d’execució de la Sala Polivalent municipal”

 

L'alcalde.

Darrera actualització: 14.10.2018 | 21:39