AMPLIACIÓ DE DATES PER LA RECAPTACIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Dimarts, 14 d'abril de 2020 a les 00:00

L'impost sobre vehicles (IVTM) és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques i està regulat als articles 92 a 99 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

Al municipi de Fonollosa és previst que el pagament voluntari d’aquest impost es realitzi anualment entre el 02/03/2020 i el 04/05/2020 de l’any en curs.

Degut a la situació actual que s’està vivint arreu, l’ajuntament de Fonollosa ha acordat ampliar de manera puntual i no prorrogable la data per la liquidació del citat impost quedant les liquidacions així:

Pagaments voluntaris: 02/03/2020 al 02/06/2020.

Domiciliats: 02/06/2020 

Darrera actualització: 14.04.2020 | 19:25