S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER LES AJUDES A CASES DE TURISME RURAL I RESTAURANTS DE FONOLLOSA QUE S’HAN VIST AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19

Dijous, 26 de novembre de 2020 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament, en data 10 de novembre de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores de les ajudes a les cases de turisme rural i als restaurants de Fonollosa, que s’han vist afectades econòmicament per les conseqüències del COVID-19.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 26/11/2020 al 11/12/2020 (ambdós inclosos) 

L’atorgament de les subvencions estarà condicionat a què, com a conseqüència de la informació pública de les bases, no quedi sense efecte la convocatòria o s’alterin les condicions de concurrència de forma que no resulti possible l’adjudicació.

 

Persones Beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les cases rurals i els restaurants de Fonollosa, que reuneixin els requisits de l’apartat 4 d’aquetes bases.

 

Requisits per obtenir la condició de beneficiari

  1. No incórrer en cap causa de prohibició de rebre subvencions segons l´art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, que compleixin les obligacions tributàries davant l´Ajuntament, l´Agència tributària i la S.S o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes en el moment de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.
  2. Estar en situació d'alta al cens d´activitats de l´Agència tributària en el moment de la sol·licitud. 
  3. Disposar de la llicència d´activitat concedida per l´Ajuntament o haver presentat una comunicació prèvia o declaració responsable d´obertura de l´activitat, com a mínim, des de l´1 de març de 2020. Requisit que podrà comprovar directament l´Ajuntament amb les dades que consten als expedients municipals. 
  4. Haver suspès obligatòriament la seva activitat econòmica com a mesura derivada de les mesures adoptades per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid19.

 

Quantia dels ajuts i import destinat als ajuts

La quantia dels ajuts serà de 500,00 euros per a les cases de turisme rural i de 1.000,00 euros per als restaurants.

L’import màxim que es destina a aquests ajuts és de 6.000€ a càrrec de l’aplicació 01/231/48000 del pressupost municipal vigent.

 

Presentació de sol·licituds

  1. Les sol·licituds es presentaran telemàticament a la seu electrònica municipal www.fonollosa.cat, en el termini que estableixi la convocatòria.
  2. Les sol·licituds es presentaran amb la instància genèrica disponible a l’apartat de serveis i tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament ( www.fonollosa.cat ), i s’hi adjuntarà el formulari que figura a l’annex dos de l'edicte amb la documentació que s’indica.

 

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a l’autònom afectat per l’Estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19.

 

Trobareu tota la informació al respecte a l'Edicte 4 publicat adjunt a la notícia.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 26.11.2020 | 15:56