OBRES D’ARRANJAMENT A DIVERSOS CAMINS DEL MUNICIPI DE FONOLLOSA.

Divendres, 22 de març de 2024

Les últimes setmanes s’han dut a terme obres de manteniment a diversos camins del terme municipal de Fonollosa, amb un cost global de 41.161,63 €.

Concretament són els següents:

•    Camí entre la Gabriela i el terme municipal de Rajadell. 
•    Camí de Cal Serra fins a Cucala.
•    Camí del Fontanet/Tatjer/Gardela/ fins el terme de Rajadell.
En aquests s’han realitzat treballs de neteja de cunetes, formació de guals, pendents i perfilat de la plataforma amb retroexcavadora i compactació.
  
•    Camí de la Cooperativa fins al camí del torrent de Cantacorbs.
Aportació de grava.
•    Camí del torrent de Cantacorbs. 
Treballs amb mitjans manuals i mecànics de desbrossa dels vorals amb motoserra, tractor i retirada de la resta.
Obertura de rasa amb martell trencador per substitució de tub i col·locació de reixa.

•    Camí del Junyent.
•    Camí de Jaumeandreu fins terme municipal de Sant Mateu de Bages.
Arranjament, adequació i millora d’un tram de camí malmès per l’aigua; col·locació de tubs de formigó armat per canalització de les aigües.
Aquestes dues actuacions han estat finançades per la Diputació de Barcelona a través del programa sectorial per a la millora de camins municipals.

•    Camí que va des del nucli de Camps fins al Molí de Boixeda, tram Sant Andreu.
Tram inicial Sant Andreu direcció Camps.- Reforma del camí tipus bombeig i rasanteig del mateix amb construcció de cunetes i col·locació de tubs de formigó, treballs amb maquina giratòria amb picona i cullera i motoanivelladora.
Tram Sant Andreu direcció a Betlem.- Repàs i manteniment del camí amb aportacions de grava.    

Darrera actualització: 22.03.2024 | 18:06