OBERTA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUTS ESCOLARS PER ALS INFANTS I ADOLESCENTS DE FONOLLOSA PEL CURS 2020-21

Dijous, 8 d'octubre de 2020 a les 00:00

De conformitat amb el previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i amb l’article 13.3 de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Fonollosa i vist l’acord del Ple de l’ajuntament de Fonollosa, de data 15 de setembre de 2020, per mitjà d’anunci a E-Tauler es fa pública la convocatòria de la concessió dels ajuts escolars als infants i adolescents del municipi de Fonollosa per al curs escolar 2020/2021.

Període d'exposició: Del 02/10/2020 al 24/10/2020 (ambdós inclosos)

S'ha de demanar cita prèvia a l'Ajuntament per tal de presentar la sol·licitud.

Seran beneficiaris de l’ajut les famílies que compleixin els següents requisits:

 • Que el beneficiari de l’ajut estigui empadronat al municipi de Fonollosa en el moment de sol·licitar l’ajut. Aquest extrem s’acreditarà mitjançant l’aportació del corresponent volant de convivència.
 • Que el beneficiari de l’ajut estigui cursant els estudis obligatoris d’educació infantil, primària, secundària als següents centres de referència: 
  •  la Llar d’infants Rexics
  •  CEIP Sant Jordi de Fonollosa
  •  IES Quercus, Sins Cardener
  •  i, en el cas de situacions d’educació especial, l’escola de referència és AMPANS (Escola Jeroni de Moragas) de Santpedor.
   • Aquest últim extrem s’acreditarà mitjançant l’aportació del resguard de matrícula corresponent per al curs escolar 2020/2021.

 

TIPOLOGIA DELS AJUTS:

 • Ajuts individuals per matrícula, material escolar (llibres i quotes de material) i activitats escolars. 
 • Ajuts individuals per un import de 80 euros pels infants i adolescents que cursin segon cicle d’educació infantil, primària i secundària. 
 • Ajut individual per un import de 60 euros pels infants que cursin primer cicle d’educació infantil. 
 • La prestació econòmica de l’ajut concedit, no pot superar el cos de l’activitat subvencionada.
 • La quantia de l’ajut a concedir podrà ser revistat i està condicionada a la disponibilitat pressupostària i a l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona en matèria de garantia de benestar social.

 

SOL·LICITUDS, PROCEDIMENT, TERMINIS I RESOLUCIÓ:
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Fonollosa pel/s tutor/s legal/s de la persona beneficiària de la subvenció d’acord amb el model oficial formulat per l’Ajuntament.


El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de la darrera publicació de la convocatòria.
A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar la documentació següent: 

 • Volant de convivència (No cal aportar-lo, l'Ajuntament comprobarà l'empadronament al moment de tramitar la sol·licitud)
 • Fotocòpia del llibre de família o document anàleg que acreditin el vincle familiar. 
 • Resguard de matrícula als centres de referència anteriorment esmentats. (No cal aportar-lo, es sol·licitarà a l'escola o institut indicat relació d'inscrits del municipi de Fonollosa)
 • Declaració de responsable de no haver demanat o obtingut cap ajut pel mateix concepte.

Rebudes les sol·licituds, es comprovarà si aquestes estan correctament complimentades i si les persones beneficiàries reuneixen els requisits exigibles, en cas contrari, es requerirà a la persona interessada per a què dins del termini de deu dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de rebre el requeriment, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fa se’l tindrà per desistit/da de la seva petició procedint-se a l’arxiu de la sol·licitud, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

La concessió dels ajuts està limitada per la concessió de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en matèria de Garantia de Benestar Social (programa complementari per a la garantia del benestar social expedient número 20/X/288193, aplicació pressupostària 01/231/48000, 5.584,73€).

 

Podeu accedir a les bases complertes de la convocatòria i el document de sol·licitud als enllaços que trobareu de la dreta.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 14.10.2020 | 15:03