L'AJUNTAMENT DE FONOLLOSA TORNA A ACONSEGUIR EL "TRIPLET" EN LA DIAGNOSI ECONÒMICA FINANCERA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Dilluns, 9 de maig de 2022 a les 00:00

L'ajuntament de Fonollosa torna a aconseguir la màxima distinció després de computar les mitjanes de diferents indicadors com són l'equilibri econòmic, la relació entre taxes, preus i altres ingressos i la despesa dels serveis o en el cas del romanent, els fons líquids i el pendent de pagament, entre altres.

D'acord amb la normativa vigent, la intervenció municipal ha d'emetre informes que acreditin el compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i financera juntament amb l'aprovació del pressupost i la liquidació municipal.

Alhora, l'àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, dins del programa d'assistència a la gestió econòmica municipal (ASGEL), elabora amb caràcter anual una extensa diagnosi i posterior anàlisi de la situació econòmica i financera dels ens locals basant-se en els exercicis ja liquidats. Aquest informe té en compte la liquidació pressupostària, l'anàlisi de la variació del romanent de tresoreria i el romanent de despeses generals.

D'acord amb els resultats obtinguts, es presenta la diagnosi en format semàfor, tenint en compte 3 blocs diferenciats:

  • Resultat de l'equilibri econòmic
  • Romanent de tresoreria
  • Endeutament municipal

Els resultats s'expressen en funció del color del semàfor en tant que el color verd representa una bona situació econòmica i financera i per contra el color vermell, indica que el resultat de la liquidació pressupostària municipal és millorable.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 18.05.2022 | 15:37