FONOLLOSA MODIFICA EL POUM PER FLEXIBILITZAR LA URBANITZACIÓ EN SÒL RÚSTIC

Dimarts, 27 de desembre de 2022 a les 00:00

La segona modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal permetrà equiparar-lo a la nova llei i ampliar la regulació del sòl urbanitzable.

L’Ajuntament de Fonollosa ha aprovat realitzar una segona modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) amb l’objectiu de possibilitar més actuacions en sòl no urbanitzable.

Aquesta alteració del POUM té la intenció d’equiparar-lo a la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (“Llei d’acompanyament” a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya) per flexibilitzar certs usos del sòl no urbanitzable i combatre una de les grans problemàtiques del municipi.

L’alcalde del municipi, Eloi Hernàndez, afirma que “d’ençà que tenim vigent el POUM hi ha hagut canvis de lleis superiors que han afectat el sòl no urbanitzable. Concretament, aquesta que ens ocupa ens ha beneficiat, ja que ens permet flexibilitzar certs usos del sòl rústic que en el nostre pla quedaven més restringits”. 

La modificació del POUM, aprovada per unanimitat en el ple municipal del passat 29 de novembre té la intenció de facilitar l’accés a l’habitatge en zones rurals i simplificar els procediments en la gestió d’autorització de construccions. Amb això, es pretén facilitar l’activitat econòmica en el sòl no urbanitzable o rústic.

Sense aquesta segona modificació aprovada en el ple, el POUM vigent a Fonollosa era més restrictiu que la mateixa normativa. Ara, s’equipararà a les regles vigents i s’obrirà un ventall de possibilitats que faran que Fonollosa tingui més opcions per construir.

La majoria dels aspectes que es volen actualitzar es refereixen al sòl rural per facilitar el repoblament rural i donar resposta a una reivindicació de la pagesia i demanda de municipis petits.

Es regulen temes d’activitats d’elaboració i transformació artesanal en sòl no urbanitzable, es clarifiquen termes com habitatge rural o habitatge familiar, s’ajusten les construccions rústiques, s’eliminen les transcripcions d’antics llindars admesos en construccions rústiques i es simplifiquen les referències a plans urbanístics que ja no eren vigents.

Es fa un ajust important també en les condicions de parcel·lació de sòl urbà en centre històric per facilitar l’obtenció de llicències de construcció en solars buits.

“Ens trobàvem que en sòl urbà de nucli històric estaven prohibides les segregacions i agregacions de finques i no podíem agrupar-les per construir una sola casa. Ara, es flexibilitza i s’adapta perquè en aquells casos que sigui necessari es pugui dur a terme”, explica el batlle.

La modificació del POUM també ajusta la delimitació de sòl urbà de l’espai que conté l’actual parada d’autobús del nucli de Fonollosa. Aquesta zona estava en sòl no urbanitzable i ara canvia la qualificació en via públic i serveis per garantir el projecte d’urbanització de l’entrada de Fonollosa.

Finalment, es fa la qualificació d’un vial que és privat però que figura com a públic en els plànols del POUM. Concretament, és un camí al nucli de Fals, a la carretera BV-3012, que circula cap a dues masies privades. Ara, el vial figurarà com a privat. 

El POUM de Fonollosa està vigent des del mes de novembre de l’any 2018 i s’hi va realitzar una primera modificació puntual que va entrar en vigor el març de 2022.

Actualment, està també en tramitació el Pla Especial de Catàleg de Masies i la modificació del POUM associada, aprovada el novembre de 2021.

Ara, la segona modificació del POUM de Fonollosa entrarà en un període d’exposició pública de 45 dies on els ciutadans i podran accedir per consultar-ho i fer les al·legacions pertinents.

Darrera actualització: 27.12.2022 | 15:59