FINALITZACIÓ TERMINI PER PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS REFERENTS A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICACIONS D’ÚS RESIDENCIAL DEL MUNICIPI DE FONOLLOSA

Dijous, 25 de febrer de 2021 a les 00:00

El proper dia 05 finalitza el termini de presentació de sol·licituds referents a l'ajut econòmic per rehabilitació d'edificacions d'ús residencial.

L’ajuntament de Fonollosa ha creat aquest línia d’ajuts econòmics per fomentar la rehabilitació d’edificis antics, l’activació d’habitatges buits i l’ampliació de l’escassa oferta existents en un moment on hi ha demanda per poder-se quedar a viure al nostre territori, o venir-hi de bell nou. EL Govern municipal va establir l’impuls de les polítiques públiques d’habitatge com una de les prioritats de la present legislatura, i destina 25.000€ del pressupost de l’Ajuntament en aquesta primera convocatòria. Amb ella es pretén començar a capgirar la tendència històrica negativa i incentivar als propietaris per tal que vegin l’oportunitat de rehabilitar aquelles cases desocupades o en mal estat de conservació, per tal que es puguin posar a lloguer o vendre-les a persones interessades en viure-hi, i també dignificar la imatge dels nuclis històrics; uns fets que són urgents i essencials pel desenvolupament del municipi i del nostre territori rural.

Qui les pot rebre?

 • Poden ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis de tot el municipi de Fonollosa.
 • També ho poden ser les persones arrendatàries o ocupants per qualsevol altre títol, sempre que acreditin l’autorització de la propietat per a la realització de les obres.
 • Queden excloses les persones que superin en còmput familiar en més de 15 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.

 

Quines actuacions es subvencionen?

Es consideren actuacions subvencionables les que tinguin com a finalitat el manteniment, la conservació i la millora de les edificacions, incloses les referents a seguretat, millora de les condicions d’habitabilitat i accessibilitat de l’edifici, com ara:

 • Les obres per a l’esmena de patologies estructurals.
 •  Les obres de rehabilitació de façanes i mitgeres.
 • L’adequació de les instal·lacions de serveis (aigua, electricitat,...)
 • Les obres de rehabilitació de cobertes i terrasses.
 • Les obres de retirada d’elements obsolets de fibrociment que no impliquin una reposició de l’element.
 • Qualsevol altra que contribueixi a millorar l’estat de l’edifici i la qualitat de vida dels seus ocupants i que no estigui expressament exclosa en virtut de la Base 5.
 • Les obres que obtinguin ajuda s’hauran d’executar en el termini màxim d’un any des de la notificació de la concessió de l’ajut, amb una possible pròrroga màxima per 6 mesos, prèvia sol. licitud justificada.

 

Quina és la quantia dels ajuts?

El pressupost que l’ajuntament destina a aquesta convocatòria és de 25.000 €, amb un màxim de 6.000 € per persona beneficiària.

Els imports màxims d’ajut per persona beneficiària seran:

 • Obres d’habitabilitat en edificis habitats - 6.000 €
 • Obres per recuperar l’habitabilitat en edificis desocupats amb la finalitat de la seva ocupació com a habitatge per la propietat - 6.000€
 • Obres de millora en edificis desocupats amb la finalitat de destinar-los a lloguer 6.000€
 •  Obres de millora de façanes o cobertes - 3.000€
 • Obres de millora d’accessibilitat en qualsevol situació - 2.000€

 

Amb quins criteris es valoren les sol. licituds?

Els criteris de valoració, en cas que no es poguessin atendre totes les sol. licituds i calgués prioritzar-les, seran els següents:

 1. Obres per recuperar l’habitabilitat en edificis desocupats amb la finalitat de la seva ocupació com a habitatge - 30 punts
 2. Obres en habitatges situats en zona nucli històric (R1) i urbà tradicional (R2), segons les determinacions del POUM de Fonollosa. Habitatges inclosos al Catàleg de Construccions en Sòl No Urbanitzable o a l’inventari d’altres edificacions residencials en sòl no urbanitzable. - 25 punts
 3. Obres de millora de façanes, per adaptar-les als criteris del POUM de Fonollosa - 20 punts
 4. Obres en habitatges on hi visquin joves i/o famílies amb infants en edat escolar - 20 punts
 5. Obres de millora de les condicions d’habitabilitat en edificis ja habitats de forma permanent - 15 punts

 

Com es presenten les sol·licituds?

El termini de presentació de sol. licituds s’inicia l’endemà de la publicació de les Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i serà de 45 dies naturals. Per tant, s’accepten sol·licituds del 20 de gener al 5 de març.

La sol. licitud s’ha de formalitzar per instància al registre general de l’ajuntament, preferentment per via telemàtica, i adjuntant una mínima documentació (DNI, acreditació de la qualitat en que actua, document descriptiu de les obres que pretén executar amb pressupost, i Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici, si es té en el moment de demanar l’ajuda).

 

Com es justifiquen?

Dins del termini atorgat per l’execució de les obres caldrà presentar al registre general de l’Ajuntament la comunicació de la finalització de l’obra i la justificació de la despesa realitzada, amb la factura corresponent.

 

Quan es pagaran les ajudes?  

Un cop adoptat l’acord de l’atorgament de l’ajut, es tramitarà d’ofici el pagament del 75% de l’import subvencionat en el termini màxim de 60 dies des de la notificació de la resolució. La resta de l’import atorgat (25%) es tramitarà un cop s’hagi procedit a la justificació final de l’ajut. El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari indicat per les persones beneficiàries

 

 

*Aquest és un breu resum de les característiques principals de la convocatòria. Llegiu les BASES DE LA CONVOCATÒRIA senceres publicades al web municipal www.fonollosa.cat

Per més informació o ajuda en la tramitació de la sol. licitud, poseu-vos en contacte amb l’àrea de serveis al territori de l’ajuntament (telf. 93 836 60 05).

Darrera actualització: 25.02.2021 | 10:16