ESTAT D’EMERGÈNICA PER SEQUERA HIDROLÒGICA

Dijous, 15 de febrer de 2024

Tal com s’ha anat informant al llarg dels mesos des de l’Ajuntament de Fonollosa, el nostre municipi forma part de l’àmbit de declaració de l’estat d’emergència per sequera, i com a conseqüència cal aplicar limitacions i restriccions als usos que s’abasteixen de la xarxa d’aigua potable. Per aquest motiu, s’ha dictat un BAN d’alcaldia on es recorden les mesures i prohibicions establertes.

A causa de l’excés de consum d’aigua del mes de setembre de 2023  l’ajuntament ja ha hagut de fer front a una primera multa econòmica (de 5.200 €) derivada de l’expedient sancionador que ens ha obert l’ACA. En aquell moment, es va declarar un consum de 331,08 litres habitant dia, mentre que el límit establert era de 230 litres.

Per al coneixement general a l’efecte d’assegurar l’estalvi d’aigua i que se’n faci un ús racional atès la declaració d’emergència per sequera hidrològica us demanem que llegiu atentament les mesures de limitació i prohibició aplicables en aquest moment.

🏘️ Mesures de limitació del consum d’aigua domèstic i urbà: 

LIMITACIONS: 
1.    Els volums lliurats per a l’abastament d’ús domèstic es limitaran a 100 litres/habitant/ dia, és a dir a la quantitat de 9 m3/habitant/trimestre. Els usos domèstics no podran superar aquesta dotació. 
    
PROHIBICIONS: 
1.    Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, sense excepció aplicable al municipi de Fonollosa. 
2.    El reg de gespa queda prohibit en tots els casos. 
3.    Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. 
4.    Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé si hi ha un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. 
5.    S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire. 
6.    PROHIBIT l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines, excepte les inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat, o les descobertes per la pràctica federada. 
7.    La neteja de qualsevol tipus de vehicle fora dels establiments comercials de neteja que disposin de sistemes de recirculació d’aigua. 


🐷 🥬 Pel que fa als usos ramaders i industrials, serà d’obligat compliment les següents restriccions: 
1.    L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. 
2.     Addicionalment, per a la resta d’usos s’aplicaran els percentatges de reducció per a cada tipus d’ús, respecte al consum en normalitat: reg agrícola (-80%), usos ramaders (-50%), usos industrials (-25%), usos recreatius que impliquin reg (prohibit), altres usos recreatius (-25%). 

Darrera actualització: 15.02.2024 | 13:15