CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 8 DE MARÇ DE 2022

Dijous, 3 de març de 2022 a les 09:30

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dia 8 de març de 2022 a 2/4 de 8 del vespre.

El ple serà retransmès en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

Enllaç directe a l'emissió del Ple pel dimarts dia 8 a les 19:30h

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:

  • 1.1. Sessió ordinària de data 18 de gener de 2022

2. Control dels òrgans de govern:

  • 2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació.
  • 2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3/2022 per crèdit extraordinari.

4. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1.

5. Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 2021, elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

6. Aprovació de l’increment de les retribucions del personal funcionari i laboral.

7. Autorització de compatibilitat a personal funcionari interí per a l’exercici professional d’activitat privada com a arquitecte.

8. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

9. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

10. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora per la tinença d’animals.

11. Assumptes sobrevinguts.

12. Donar compte dels informes de gestió:

  • 12.1. Àrea de Servei a les Persones
  • 12.2. Àrea de Servei al Territori
  • 12.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació

13. Precs i preguntes.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 07.03.2022 | 15:09