CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 11 DE MAIG DE 2021

Dilluns, 10 de maig de 2021 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dia 11 de maIG de 2021 a 2/4 de 8 del vespre.

El ple serà retransmès en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

https://youtu.be/IXI4N5h3Dp4

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:

  • 1.1. Sessió ordinària de data 16 de març de 2021

2. Control dels òrgans de govern:

  • 2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació.
  • 2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

3. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, per a la cessió d’ús del terreny de Can Serra per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions.

4. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, per a la cessió d’ús del terreny de la Torre del Pinyer per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions.

5. Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria 2020.

6. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4/2021 per transferència de crèdits.

7. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7/2021 per transferència de crèdits.

8. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 10/2021 per transferència de crèdits.

9. Acceptació de crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona amb càrrec a caixa de crèdit .

10. Aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i 28 municipis del Bages per a l’execució d’actuacions del projecte “Bages, Treball, Talent i Tecnologia”.

11. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les piscines d’ús particular.

12. Aprovació inicial modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per la prestació del serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

13. Aprovació inicial modificació de l’ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

14. Aprovació provisional primera modificació puntual del POUM.

15. Aportació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament corresponent al dèficit 2019.

16. Aprovació de l’adhesió al Manifest per un Model Energètic Sostenible a Catalunya promogut per la Federació Ecologistes de Catalunya.

17. Assumptes sobrevinguts.

18. Donar compte dels informes de gestió:

  • 18.1. Àrea de Servei a les Persones
  • 18.2. Àrea de Servei al Territori
  • 18.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

19. Precs i preguntes.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 11.05.2021 | 19:05