CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE PERSONAL LABORAL DE NETEJADORS/ES

Dilluns, 26 de setembre de 2022 a les 15:00

Període d'exposició: Del 26/09/2022 al 10/10/2022 (ambdós inclosos)

SOL·LICITUD

La sol·licitud s’ha de presentar en model normalitzat que es podrà recollir al Registre General de l’Ajuntament (c/Església, s/n) o a la web municipal www.fonollosa.cat, en el qual hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per participar en el procés selectiu, i presentar-la al Registre General de l’Ajuntament dins del termini improrrogable de 15dies naturalesa comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquest cas caldrà enviar un correu electrònic fent constar el lloc, data i forma de la presentació de la sol·licitud al mail fonollosa@diba.cat

 

Trobareu tota la informació al respecte i el model de sol·licitud de presentació als enllaços de la dreta.

Darrera actualització: 26.09.2022 | 15:39