APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES PISCINES D'ÚS PARTICULAR

Dijous, 20 de maig de 2021 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Fonollosa, en sessió de data 11 de maig de 2021, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les piscines d’ús particular.

L’expedient d’aprovació es sotmet a informació pública, per un termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

Durant l’esmentat termini estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

 

Podeu consultar l'ordenança al document adjunt a la notícia.

 

#juntsmillorem.

 
Darrera actualització: 20.05.2021 | 16:16