L'ajuntament convoca ajudes escolars per a tot l'alumnat del municipi

Dijous, 10 d'octubre de 2019 a les 16:00

Les ajudes per material escolar, llibres i matrícula són per a tots els alumnes empadronats al municipi que van als centres educatius de referència, i es poden sol·licitar fins el proper 31 d'octubre.

Per quart any consecutiu, l'Ajuntament de Fonollosa ha aprovat una convocatòria d'ajudes per material escolar, llibres i matrícula als alumnes empadronats al municipi que cursin estudis obligatoris o educació infantil en qualsevol dels centres de referència: Llar d’infants Rexics, CEIP Sant Jordi de Fonollosa, IES Quercus, SINS Cardener o AMPANS. Les ajudes individuals, que s’atorgaran a tothom qui ho sol·liciti dins el termini establert de 15 dies a partir de la publicació (fins el dijous 31 d'octubre, inclòs), seran d’un import únic de 80 € pels infants i adolescents que cursin segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, i de 60 € pels de primer cicle d’educació infantil. Aquest import es podrà revisar a l'alça segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària.

La sol·licitud (que es pot descarregar als enllaços lateral i inferior), es pot presentar fins el dijous 31 d'octubre (inclòs), conjutament amb tota la documentació necessària prevista a les bases.

La convocatòria d'ajudes és possible gràcies al finançament extraordinari dels programes d'emergència social de la Diputació de Barcelona, que el Govern municipal decideix destinar en aquest àmbit.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ESCOLARS ALS INFANTS I ADOLESCENTS DE FONOLLOSA PEL CURS 2019-2020

RESUM DE LES BASES

 

 

L’Ajuntament de Fonollosa, en la seva sessió plenària celebrada el dia 17 de setembre d’enguany, va aprovar l’expedient relatiu a la convocatòria pública municipal per a la concessió d’ajuts escolars pel curs 2019/2020.

Les ajudes establertes en aquesta convocatòria tenen caràcter voluntari i eventual, essent lliurement revocables i reductibles en tot moment i no generant  cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors.

TIPOLOGIA DE L’AJUT

Els ajuts objecte de la convocatòria tenen la tipologia següent:

-Ajuts individuals  per matricula i material escolar ( llibres i quotes de material).

-Ajuts individual amb un import mínim de 80 euros pels infants i adolescents que cursin segon cicle d’educació infantil , primària i secundària.

-Ajut individual amb un import mínim de 60 euros pels infants que cursin primer cicle d’educació infantil.

-La prestació econòmica de l’ajuda concedida, no pot superar  el cost de l’activitat subvencionada.

-La quantia de l’ajut a concedir podrà ser revisada a l’alça i està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

 

BENEFICIARIS DE L’AJUT

Seran beneficiaris de l’ajut les famílies que compleixin els següents requisits:

-Està empadronats al municipi de Fonollosa  l’infant o adolescent beneficiari de l’ajut

-Estar  cursant  l’infant i/o adolescent estudis obligatoris o Educació Infantil.

-Estar l’infant i/o adolescent matriculat en un dels centres de referència del municipi:

Llar d’infants municipal Rexics, CEIP Sant Jordi de Fonollosa, IES Quercus o SINS Cardener.

En cas d’educació especial, l’escola de referència és AMPANS (Escola Jeroni de Moragas), de Santpedor.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Amb la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

- DNI del sol·licitant

-Volant de convivència o autorització /consentiment  perquè l’Ajuntament pugui consultar si s’està o no empadronat.

-Fotocòpia del llibre de família. (En cas d’haver aportat aquest document anteriorment no caldrà aportar de nou). En el cas d’adopció o acollida, el document a adjuntar serà l’informe corresponent al tràmit d’adopció o acollida emès per l’organisme competent.

-Declaració responsable de no haver demanat o obtingut cap ajut amb el mateix concepte.

-Fotocòpia de la matricula dels estudis que està cursant. 

 

TERMINI

El termini per presentar les sol·licituds es fins el dia 31 d'octubre d’enguany (inclòs).

 

LLOC PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es podran presentar a les oficines de l’Ajuntament de Fonollosa, en horari d’atenció al públic, de 9:00 a 14:00 hores, i dijous de 16:00 a 19:30h.

 

RESOLUCIÓ

Rebudes les sol·licituds, es comprovarà si aquestes estan correctament complimentades i si les persones beneficiàries reuneixen els requisits exigibles, en cas contrari, es requerirà a la persona interessada per a què dins el termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de rebre el requeriment, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius. En el cas que no es presenti la documentació requerida en el termini establert s’entendrà per desestimada la seva sol·licitud d’ajut.

Acte seguit es formularan els informes amb la proposta de concessió i es cursaran les denegacions d'ajudes a aquells sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Mitjançant acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament, a proposta de la Regidoria de l'Àrea d’Acció Social, es concediran o denegaran les sol·licituds formulades.

 

Eloi Hernàndez i Mosella

Alcalde

Darrera actualització: 10.10.2019 | 16:31