Avís d'afectació per obres al Camí de Boixeda

Dimarts, 7 de maig de 2024

Demà dimecres 8 de maig comencen els treballs preparatius de les obres de pavimentació del camí de Boixeda, al tram comprès entre el límit del tram asfaltat actual i fins a Can Jordà.

Les obres tindran una durada aproximada de 3 setmanes. I es dividirà en dues obres finançades per l’Ajuntament de Fonollosa i l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages. La longitud total és de 1.392,92 ml. (dels quals 829 metres pertanyen al terme municipal de Fonollosa i 563,92 metres pertanyen al terme municipal de Sant Mateu de Bages).
 
L'actuació consistirà en:
- Moviment de terres i preparació del terreny: Consistent en el reperfilat, l’anivellació i compactació amb motoanivelladora amb formació de pendents. Aportació, estesa i piconatge de tot-u natural
- Pavimentació: Consistent en reg d’adherència amb betum asfàltic i posterior pavimentació de mescla bituminosa en calent.
 
Durant la setmana del 6 al 12 de maig no es preveuen talls de trànsit però si que es preveuen afectacions o talls puntuals durant les setmanes del 13 al 17 i del 20 al 24 de maig. S’advertirà amb la màxima antelació i es senyalitzaran rutes alternatives tan aviat com es disposi dels dies exactes de tall. 

Darrera actualització: 8.05.2024 | 15:46