Convocatòria de ple extraordinari: divendres 13 d'octubre

Dimecres, 11 d'octubre de 2017 a les 00:00

S'aprovarà la licitació de les obres de rehabilitació de la piscina municipal, l'acceptació dels crèdits corresponents i l'aprovació de les ordenances fiscals 2018, entre d'altres.

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 272/2017

 

D’acord amb les atribucions que m’atorguen  els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, i 80.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre,

 

RESOLC:

 

CONVOCAR sessió extraordinària  del Ple de la Corporació que tindrà lloc el dia  13 d’octubre  de 2017, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a les 19,30 hores  amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Declaració d’obres d’especial interès o utilitat pública per bonificació ICIO
  2. Aprovació del Compte General 2016
  3. Acceptació de Crèdit de Caixa atorgat per la Diputació de Barcelona i aprovació del  conveni regulador
  4. Acceptació del crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa de Crèdit Local, aprovació del conveni que el regula i acceptació de la subvenció concedida
  5. Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Rehabilitació de la piscina municipal”
  6. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals 2018

 

Fonollosa, 11 d’octubre de 2017

 

L’Alcalde,                                                                    Davant meu,

                                                                                  La Secretària -Interventora

Eloi Hernàndez i Mosella                                              Rosa Vilà i Pallerola

Darrera actualització: 11.10.2017 | 14:18