Convocatòria de treball: provisió definitiva com a funcionari/ària administratiu/va de serveis interns

Dilluns, 7 de maig de 2018 a les 00:00

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals, des de l'endemà de la publicació als diaris oficials.

Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en data 24 d'abril de 2018, s'han aprovat les bases i la convocatòria pública per a la provisió definitiva d'una plaça d'administratiu/va, amb adscripció a l'àmbit de Serveis Interns, pel sistema de concurs oposició lliure, enquadrada en el grup C, subgrup C1, en règim de personal funcionari de carrera.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci a l'e-tauler, presentant el model normalitzat que trobareu a la web municipal.

Darrera actualització: 07.05.2018 | 21:00