Instància subvenció

Cal aportar:

  • DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CAL APORTAR SI ES SOL·LICITA UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT

    Les entitats que vulguin sol·licitar una subvenció a l’Ajuntament, hauran d’aportar la documentació que a continuació es detalla:

    1-Fotocòpia dels estatuts de l’entitat.
    2-Certificat del/ de la secretari/ària de l’entitat amb el vist i plau del president, sobre la composició i diferents càrrecs de la junta directiva.
    3.-Fotocopia del DNI del representant legal (president), que es qui signa la documentació.

Darrera actualització: 03.04.2019 | 13:41