Ajuts econòmics per a la rehabilitació d'edificacions d'ús residencial.

L’ajuntament de Fonollosa ha creat aquest línia d’ajuts econòmics per fomentar la rehabilitació d’edificis antics, l’activació d’habitatges buits i l’ampliació de l’escassa oferta existents en un moment on hi ha demanda per poder-se quedar a viure al nostre territori, o venir-hi de bell nou.

Quines actuacions es subvencionen?

Es consideren actuacions subvencionables les que tinguin com a finalitat el manteniment, la conservació i la millora de les edificacions, incloses les referents a seguretat, millora de les condicions d’habitabilitat i accessibilitat de l’edifici, com ara:

 • Les obres per a l’esmena de patologies estructurals.
 •  Les obres de rehabilitació de façanes i mitgeres.
 • L’adequació de les instal·lacions de serveis (aigua, electricitat,...)
 • Les obres de rehabilitació de cobertes i terrasses.
 • Les obres de retirada d’elements obsolets de fibrociment que no impliquin una reposició de l’element.
 • Qualsevol altra que contribueixi a millorar l’estat de l’edifici i la qualitat de vida dels seus ocupants i que no estigui expressament exclosa en virtut de la Base 5.
 • Les obres que obtinguin ajuda s’hauran d’executar en el termini màxim d’un any des de la notificació de la concessió de l’ajut, amb una possible pròrroga màxima per 6 mesos, prèvia sol. licitud justificada.

 

Quina és la quantia dels ajuts?

El pressupost que l’ajuntament destina a aquesta convocatòria és de 25.000 €, amb un màxim de 6.000 € per persona beneficiària.

Els imports màxims d’ajut per persona beneficiària seran:

 • Obres d’habitabilitat en edificis habitats - 6.000 €
 • Obres per recuperar l’habitabilitat en edificis desocupats amb la finalitat de la seva ocupació com a habitatge per la propietat - 6.000€
 • Obres de millora en edificis desocupats amb la finalitat de destinar-los a lloguer 6.000€
 •  Obres de millora de façanes o cobertes - 3.000€
 • Obres de millora d’accessibilitat en qualsevol situació - 2.000€

 

Amb quins criteris es valoren les sol. licituds?

Els criteris de valoració, en cas que no es poguessin atendre totes les sol. licituds i calgués prioritzar-les, seran els següents:

 1. Obres per recuperar l’habitabilitat en edificis desocupats amb la finalitat de la seva ocupació com a habitatge - 30 punts
 2. Obres en habitatges situats en zona nucli històric (R1) i urbà tradicional (R2), segons les determinacions del POUM de Fonollosa. Habitatges inclosos al Catàleg de Construccions en Sòl No Urbanitzable o a l’inventari d’altres edificacions residencials en sòl no urbanitzable. - 25 punts
 3. Obres de millora de façanes, per adaptar-les als criteris del POUM de Fonollosa - 20 punts
 4. Obres en habitatges on hi visquin joves i/o famílies amb infants en edat escolar - 20 punts
 5. Obres de millora de les condicions d’habitabilitat en edificis ja habitats de forma permanent - 15 punts

 

Com es justifiquen?

Dins del termini atorgat per l’execució de les obres caldrà presentar al registre general de l’Ajuntament la comunicació de la finalització de l’obra i la justificació de la despesa realitzada, amb la factura corresponent.

 

Quan es pagaran les ajudes?  

Un cop adoptat l’acord de l’atorgament de l’ajut, es tramitarà d’ofici el pagament del 75% de l’import subvencionat en el termini màxim de 60 dies des de la notificació de la resolució. La resta de l’import atorgat (25%) es tramitarà un cop s’hagi procedit a la justificació final de l’ajut. El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari indicat per les persones beneficiàries.

 

*Aquest és un breu resum de les característiques principals de la convocatòria. Llegiu les BASES DE LA CONVOCATÒRIA senceres publicades al document adjunt a la publicació.

Per més informació o ajuda en la tramitació de la sol. licitud, poseu-vos en contacte amb l’àrea de serveis al territori de l’ajuntament (telf. 93 836 60 05).

Quin cost té:

Sense cost.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis de tot el municipi de Fonollosa.
També ho poden ser les persones arrendatàries o ocupants per qualsevol altre títol, sempre que acreditin l’autorització de la propietat per a la realització de les obres.
Queden excloses les persones que superin en còmput familiar en més de 15 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.

Cal aportar:

 • DNI del sol·licitant
 • Acreditació de la qualitat en que actua.
 • Document descriptiu de les obres que pretén executar amb pressupost.
 • Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici, si es té en el moment de demanar l’ajuda.
 • Sol·licitud de l'ajut.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per registre general a les oficines de l'Ajuntament de Fonollosa. Cal demanar cita prèvia.

Adreça:

Ajuntament de Fonollosa

Darrera actualització: 13.01.2021 | 15:50