BAN - SOBRE EL DEURE DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE MARGES, MURS DE CONTENCIÓ DE PEDRA SECA I RASES DE DESAIGUA

Dimecres, 23 de gener de 2019 a les 00:00

Es recorda a la propietat el deure de manteniment i conservació de marges, murs de contenció de pedra seca i rases de desaigua, amb l'objectiu d'evitar problemàtiques com les viscudes arran de les darrers pluges dels mesos d'octubre i novembre del 2018.

Durant els mesos d’octubre i de novembre de 2018 el municipi de Fonollosa va acumular grans quantitats d’aigua que va provocar que zones forestals, camps i zones de pastures s’hagin vist fortament afectades per grans avingudes i torrents d’aigua excepcionals. Aquest augment de la precipitació va suposar inundacions, despreniments i d’altres desperfectes en camins municipals i finques privades, que també van provocar danys a particulars. L’Ajuntament de Fonollosa va dur a terme diverses inspeccions i actuacions per intentar solucionar la problemàtica en aquells casos que la competència és municipal.

 

Durant les inspeccions realitzades a diferents terrenys privats no urbanitzables, s’ha detectat una important deixadesa en el manteniment i conservació de marges, murs de contenció de pedra seca i rases de desaigua. En aquest sentit cal fer referència al què marca l’apartat 1 de l’article 197 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, les persones propietàries de tota classe de terrenys, han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial.

 

És important afegir que segons l’article 5 de l’Ordenança Especial Reguladora de la Neteja i Tancament de terrenys i Solars, els propietaris de tota mena de terrenys i construccions hauran de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Finalment, és en el mateix article que deixa clar que quan pertanyi a una persona el domini directe d’un terreny i a una altra el domini útil, l’obligació recaurà sobre aquella que en tingui el domini útil.

 

És per això, que des d’Alcaldia es dicta aquest BAN per fer recordatori d’aquest deure i demanar la col·laboració del tots els propietaris de terrenys per evitar que es repeteixi una situació similar i es tornin a provocar danys a tercers, que poden comportar responsabilitats als causants que no respectin la normativa aquí exposada.

Per acabar és important recordar a la propietat la potestat de l’Ajuntament en la capacitat d’actuar de manera subsidiària si la situació ho requereix.

 

A Fonollosa,  22 de gener de 2019.

 

L’Alcalde,

Eloi Hernàndez i Mosella

Darrera actualització: 23.01.2019 | 14:28