Resum del ple extraordinari 08/07/15

Dijous, 9 de juliol de 2015 a les 00:00
S’aproven per unanimitat les dedicacions, retribucions, indemnitzacions, i la composició de les comissions.

En el Ple extraordinari del dimecres 8 de juliol, el primer de la legislatura, es van prendre els següents acords:

 

1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE


Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebraran el segon dimecres, no festiu, de cada dos mesos, a 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Plens de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.

El primer ple ordinari es celebrarà el dimecres 9 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre.

 

2. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL


Es constitueix la Junta de Govern Local com a òrgan d’assistència permanent a l’Alcalde. Estarà formada per l’Alcalde i dos regidors més, tot i que la resta de membres del Govern hi podran assistir amb veu però sense vot.
Celebrarà sessions ordinàries el segon i quart dimarts de cada mes, a les 12h del migdia, i les actes dels acords presos seran públiques.
En breu l’Alcalde decretarà els membres i les funcions.

 

3. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES


Aquesta comissió estarà formada per l’Alcalde i un representant de cada grup polític (Elisa Carvajal per Junts-ERC, i Joan Grau per CDC).
Es reuneix un cop a l’any per examinar, estudiar i informar els comptes que s’han d’aprovar per Ple. La resta de regidors hi poden assistir amb veu, però sense vot.

 

4. COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DE TERME


Es constitueix per continuar la tramitació dels actes de delimitació del terme municipal de Fonollosa, amb la següent composició:
• Sr. Eloi Hernàndez i Mosella, Alcalde
• Sr. Francisco Vizcaíno i Guerrero, regidor
• Sr. Xavier Camarasa i Palomes, regidor
• Sr. Jaume Arimany Pujol, tècnic municipal

 

5. REPRESENTANTS ALS ÒRGANS COLEGIATS


Es nomenen els següents representants:
• Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament: Sr. Xavier Camarasa i Palomes
• Consorci del Bages per a la Gestió de Residus: Sr. Xavier Camarasa i Palomes
• A.D.F. Amics del Bosc: Sr. Xavier Camarasa i Palomes
• Consorci Localred: Sr. Xavier Camarasa i Palomes

L’Alcaldia assumirà la representació a:

• Mancomunitat Intermunicipal d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Castellfollit del Boix, Rajadell i Sant Mateu de Bages.
• Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central.
• Consell Escolar del CEIP Agrupació Sant Jordi 

 

6. DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS

 

S’estableix el següent:

CÀRREC NOM I COGNOMS  DEDICACIÓ IMPORT MENSUAL BRUT
(12 pagues)
Alcalde-President
Educació
Urbanisme
Comunicació i Transparència
Eloi Hernàndez i Mosella 95% 1.385,87 €
1a Tinent d’Alcalde
Acció Social
Joventut i Esports
Hisenda
Elisa Carvajal i Rojas 40% 500,00 €
3r Tinent d’Alcalde
Cultura i Turisme
Salut Pública
Montserrat Serra i Prat 40% 500,00 €


Per la resta de regidors que no tenen dedicació parcial ni exclusiva, s’estableix el següent règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col•legiats:

• Plens ordinaris: 65 euros
• Plens extraordinaris: 65 euros
• Juntes de Govern Local: 220 euros

Així, els regidors a Govern, Francisco Vizcaino i Xavier Camarasa, rebran una indemnització mensual de 220 € x 2 (sempre que es celebrin les dues Juntes de Govern al mes), més 65 € si hi ha algun ple ordinari o extraordinari [a aquestes quantitats cal descomptar-hi l'IRPF corresponent].

Els 4 regidors del grup a l'oposició de CDC,  rebran l'indemnització de 65 € per assistència a plens.


TOTS ELS PUNTS VAN SER APROVATS PER UNANIMITAT DELS 9 REGIDORS DE L’AJUNTAMENT.

Podeu veure els documents sencers amb els acords de Ple a la dreta de la pàgina.

Darrera actualització: 28.04.2017 | 12:57