ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA REDACCIÓ I REVISIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTALS EN FINQUES PRIVADES

Dimarts, 22 de febrer de 2022 a les 00:00

El Departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria a la qual s’hi poden presentar totes les persones titulars de finques privades forestals.

INFORMACIÓ BÀSICA DE LA CONVOCATÒRIA:

  • Presentació de sol·licituds: fins al 8 de març de 2022, inclòs. 
  • Finalització de les actuacions: fins al 30 de setembre de 2023, inclòs. 
  • Justificació: fins al 15 d'octubre de 2023, inclòs.

Si teniu dubtes o necessiteu suport puntual, us podeu posar en contacte amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Fonollosa i us orientarem.

a) Imports màxims subvencionables (IMS).

Redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal (IOF).

 

1) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF) fins a 30 hectàrees, l'IMS serà de:

- 652,00 euros.

 

2) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc):

- 6,00 euros/ha per a les zones no arbrades.

- 9,00 euros/ha per a les zones arbrades.

Segons la complexitat forestal i l'estructura de la propietat, es poden sumar a l'import anterior els següents:

- 3,00 euros/ha per a aquelles zones amb alta complexitat de tipologies forestals.

- 2,00 euros/ha per a aquelles zones amb alta complexitat d'estructura de la propietat.

Es considera alta complexitat de tipologia forestal quan hi hagi més de cinc tipologies forestals en l'àmbit ordenat. Es considera alta complexitat d'estructura de la propietat quan la mitjana de finca per propietari sigui inferior a 25 hectàrees.

 

3) Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF) fins a 10 hectàrees, l'IMS serà de:

- 402,00 euros.

 

A partir de 30 hectàrees per als casos dels PTGMF i de 10 ha per als PSGF, els imports anteriors més els següents:

- Per la realització d'inventari forestal descriptiu: 5,00 euros/ha.

- Per la realització d'inventari forestal pericial: 17,00 euros/ha.

- Per la realització d'inventari forestal per mostreig: 22,00 euros/ha.

 

b) El percentatge d'atorgament sobre els imports màxims subvencionables serà:

- Del 80% per als IOF en un espai natural protegit (PEIN i/o xarxa Natura 2000).

- Del 75% per a la resta de casos.

 

Enllaç on trobareu tota la informació de la convocatòria: https://www.acm.cat/juridic/convocat%C3%B2ria-ajuts-gesti%C3%B3-forestal-sostenible-finques-titularitat-privada-any-2022-redacci%C3%B3-revisi%C3%B3-instruments-ordenaci%C3%B3-forestal

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 22.02.2022 | 18:18