CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE NETEJADORS/ES.

Dimecres, 23 de setembre de 2020 a les 00:00

A la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2020 es va acordar aprovar les bases de la convocatòria per a formar part de la borsa de treball de netejadors/netejadores de l’Ajuntament de Fonollosa per a cobrir possibles vacants o substitucions.

Per tant, es convoca procés selectiu per a formar part d’una borsa de netejadors/netejadores, i s'estableix que el període de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a comptar des de la publicació d’aquest acord a l’e-tauler.

Període d'exposició: Del 21/09/2020 al 13/10/2020 (ambdós inclosos) 

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per a prendre part en el concurs són requisits necessaris:

 • a)Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent, sense perjudici del disposat a l’article 57 del RDL 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • b) Tenir més de 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa fixada per la llei.
 • c) Estar en possessió del certificat d’escolaritat o altre equivalent. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers. L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada degudament per l’aspirant/a
 • d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.
 • e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
 • g) Coneixement de la llengua catalana: Les persones candidates han d’acreditar estar en possessió del certificat de català de nivell de suficiència, nivell A2 (abans A), expedit per la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent. Els aspirants que no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del català, seran convocades per tal de realitzar un prova específica de català adequada a aquest nivell, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a. Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l’assessorament de tècnics especialitzats en normativa lingüística.
 • h) estar en possessió del permís de conduir, classe B o superior Els requisits establerts en aquesta base s’han de tenir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

INSTÀNCIES I ADMISSIÓ

 • La sol·licitud s’ha de presentar en model normalitzat que es podrà recollir al Registre General de l’Ajuntament (c/Església, s/n) o a la web municipal www.fonollosa.cat, en el qual hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per participar en el procés selectiu, i presentar-la al Registre General de l’Ajuntament dins del termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament 
 • També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas caldrà enviar un mail fent constar el lloc, data i forma de la presentació de la sol·licitud al mail fonollosa@diba.cat.

A les instàncies els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases i hauran d’anar acompanyades dels següents documents:

 • Currículum vitae de l'aspirant
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del títol acadèmic exigit per a prendre part a la convocatòria.
 • Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats. L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals o certificats d’empresa juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació de serveis prestats.
 • Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del nivell de català exigit.
 • Fotocòpia del carnet de conduir Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president dictarà resolució, en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. La mateixa resolució contindrà una declaració de les persones que han de realitzar les proves de coneixement de català.

 

Trobareu tota la informació al respecte i la sol·licitud de presentació als enllaços de la dreta.

Darrera actualització: 23.09.2020 | 15:32