Preinscripció Llar d'infants municipal Rexics, curs 2018-2019

Calendari

o Publicació de l'oferta: entre el 23 i el 25 d'abril de 2018
o Presentació de sol·licituds: del 30 d’abril a l’11 de maig de 2018
o Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2018
o Termini per presentar reclamacions: del 23 al 25 de maig de 2018
o Sorteig del número de desempat: del 23 al 25 de maig de 2018
o Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 1 de juny de 2018
o Període de matrícula: del 4 al 8 de juny de 2018

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Els ajuntaments que hagin assumit la competència en matèria d'admissió d'alumnes del primer cicle d'educació infantil dels centres sufragats amb fons públics s'han de regir pels criteris següents i per la resta que estableixin en exercici de les seves competències i poden elaborar el seu propi barem per a cada un d'aquells.


Documentació identificativa

La documentació que cal portar per fer la preinscripció és la següent:


Original i fotocòpia del llibre de famílies (o altres documents relatius a la filiació).
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant ( mare, pare o tutor/a legal).


La documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’han de presentar si s’al·leguen, són els següents:


 Germans o germanes escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts


 Renda anual de la unitat familiar.: 10 punts

 Proximitat del domicili habitual o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:
- Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts
- Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a de fet i estigui dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts
-Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitant en primer, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts

 Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare, germans/germanes o tutor/a: 10 punts

 Condició legal de família nombrosa o monoparental: 15 punts

 Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts


Per més informació podeu trucar a la Llar d’infants Rexics: 93 836 97 27, o enviar un correu electrònic a: rexiques@hotmail.com .


podeu trobar tota la informació i documentació necessària a la web del Departament d’ensenyament, a l’apartat de preinscripcions primer cicle d’educació infantil. http://ensenyament.gencat.cat

 

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari.

Per a la formalització de la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents.

Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció. Si en formalitzar la matrícula de l'alumne es modifica el domicili familiar respecte l'al.legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol.licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d'informar d'aquesta circumstància a la comissió de garanties d'admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.
 

Quan es pot sol·licitar:

Del 30 d’abril a l’11 de maig de 2018

Quin cost té:

Sense cost

Qui pot sol·licitar-ho:

Tots els usuaris interessats en utilitzar el servei de la Llar d'Infants.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Llar d'infants Rexics

Plaça de la Vila, s/n - Canet de Fals - 08259 Fonollosa (Canet de Fals)
Nom de contacte: Marta Saà, Directora de la Llar d'Infants
Telèfon: 938369727
Correu electrònic: rexiques@hotmail.com
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 18.04.2018 | 13:59