S'obre una segona convocatòria d'ajudes escolars pel curs 2017-18

Dijous, 5 d'abril de 2018 a les 00:00

La podran sol·licitar aquells alumnes empadronats al municipi que van als centres educatius de referència, i que no han rebut l'ajuda de l'ajuntament per aquest mateix curs escolar.

L'Ajuntament de Fonollosa ha obert un segon període per sol·licitar ajudes per material escolar, llibres i matrícula als alumnes empadronats al municipi que cursin estudis obligatoris o educació infantil en qualsevol dels centres de referència, i que no n'hagin sigut beneficiaris a la primera convocatòria que es va fer per aquest curs 2017-18. Les ajudes individuals, que s’atorgaran a tothom qui ho sol·liciti dins el termini establert de 15 dies a partir de la publicació (fins el 20 d'abril de 2018, inclòs), seran d’un import únic de 80 € pels infants i adolescents que cursin segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, i de 60 € pels de primer cicle d’educació infantil. Aquest import es podrà revisar a l'alça segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària.

La sol·licitud (que es pot descarregar de la web municipal), es pot presentar fins el 20 d'abril (inclòs), conjutament amb tota la documentació necessària prevista a les bases.

 

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ESCOLARS ALS INFANTS I ADOLESCENTS DE FONOLLOSA PEL CURS 2017/2018

RESUM DE LES BASES

 (les podeu consultar senceres a l'enllaç del peu de la pàgina)

 

L’Ajuntament de Fonollosa, en la seva sessió plenària celebrada el dia 12 de juliol d’enguany, va aprovar l’expedient relatiu a la convocatòria pública municipal per a la concessió d’ajuts escolars pel curs 2017/2018.

Les ajudes establertes en aquesta convocatòria tenen caràcter voluntari i eventual, essent lliurement revocables i reductibles en tot moment i no generant  cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors.

TIPOLOGIA DE L’AJUT

Els ajuts objecte de la convocatòria tenen la tipologia següent:

-Ajuts individuals  per matricula i material escolar ( llibres i quotes de material).

-Ajuts individual amb un import mínim de 80 euros pels infants i adolescents que cursin segon cicle d’educació infantil , primària i secundària.

-Ajut individual amb un import mínim de 60 euros pels infants que cursin primer cicle d’educació infantil.

-La prestació econòmica de l’ajuda concedida, no pot superar  el cost de l’activitat subvencionada.

-La quantia de l’ajut a concedir podrà ser revisada a l’alça i està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

 

BENEFICIARIS DE L’AJUT

Seran beneficiaris de l’ajut les famílies que compleixin els següents requisits:

-Està empadronats al municipi de Fonollosa  l’infant o adolescent beneficiari de l’ajut

-Estar  cursant  l’infant i/o adolescent estudis obligatoris o Educació Infantil.

-Estar l’infant i/o adolescent matriculat en un dels centres de referència del municipi:

Llar d’infants municipal Rexics, CEIP Sant Jordi de Fonollosa, IES Quercus o SINS Cardener.

En cas d’educació especial, l’escola de referència és AMPANS (Escola Jeroni de Moragas), de Santpedor.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Amb la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

- DNI del sol·licitant

-Volant de convivència o autorització /consentiment  perquè l’Ajuntament pugui consultar si s’està o no empadronat.

-Fotocòpia del llibre de família. (En cas d’haver aportat aquest document anteriorment no caldrà aportar de nou). En el cas d’adopció o acollida, el document a adjuntar serà l’informe corresponent al tràmit d’adopció o acollida emès per l’organisme competent.

-Declaració responsable de no haver demanat o obtingut cap ajut amb el mateix concepte.

-Fotocòpia de la matricula dels estudis que està cursant. ( *en el cas de l'Escola de Fonollosa, des de la Direcció del Centre ens indiquen d'un problema que han tingut amb el Departament que fa impossible que les famílies tinguin full de matricula pel curs vinent. En aquest cas, doncs, l'Escola expedirà un certificat de tots els matriculats i el lliurarà directament a l'Ajuntament. Per tant, en el cas de l'Escola de Fonollosa, no cal presentar fotocòpia de la matrícula. Gràcies).

 

TERMINI

El termini per presentar les sol·licituds es fins el dia 20 d'abril d’enguany (inclòs).

 

LLOC PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es podran presentar a les oficines de l’Ajuntament de Fonollosa, en horari d’atenció al públic, de 9:00 a 14:00 hores.

 

RESOLUCIÓ

Rebudes les sol·licituds, es comprovarà si aquestes estan correctament complimentades i si les persones beneficiàries reuneixen els requisits exigibles, en cas contrari, es requerirà a la persona interessada per a què dins el termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de rebre el requeriment, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius. En el cas que no es presenti la documentació requerida en el termini establert s’entendrà per desestimada la seva sol·licitud d’ajut.

Acte seguit es formularan els informes amb la proposta de concessió i es cursaran les denegacions d'ajudes a aquells sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Mitjançant acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament, a proposta de la Regidoria de l'Àrea d’Acció Social, es concediran o denegaran les sol·licituds formulades.

Darrera actualització: 05.04.2018 | 17:52