Convocatòria de ple ordinari: dimecres 10 de maig de 2017

Divendres, 5 de maig de 2017 a les 08:55

S'aprovarà el conveni de col·laboració amb el consell comarcal per al transport escolar del curs 16-17, i l'atribució de funcions de la tresoreria, entre d'altres.

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 135/2017

D’acord amb les atribucions que m’atorguen els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, i 80.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:

CONVOCAR sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper 10 de maig de 2017, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a les 21,00 hores amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors: 1.1. Sessió ordinària de data 8 de març de 2017

2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia
2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el consell comarcal del Bages i l’Ajuntament de Fonollosa per al transport escolar, curs 2016-2017.
4. Aprovació de la proposta d’acord d’aprovació de l’adenda al programa anual 2016 que desenvolupa el pla marc de restauració i millora forestal de l’associació de propietaris forestals boscos Bages-Anoia
5. Aprovació atribució de funcions de la tresoreria.
6. Aprovació de la modificació de crèdit número 2/2017
7. Aprovació de la desvinculació de l’acord plenari de data 25 de febrer de 2014, d’aprovació del projecte constructiu de soterrament i canvis de la xarxa de distribució d’aigua de Fonollosa.
8. Aprovació del compte de gestió recaptatòria, exercici 2016, rendit per l’Organisme de Gestió Tributària.
9. Aprovació de la moció del grup PDeCAT per a la constitució d’una comissió d’estudi sobre l’ús, cessió i gestió dels equipaments de titularitat municipal a Fonollosa.
10. Informacions de gestió:
10.1. Àrea de Servei a les Persones
10.2. Àrea de Servei al Territori
10.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació

11. Precs i preguntes Fonollosa, 3 de maig de 2017

L’Alcalde,
Eloi Hernàndez i Mosella

En acabar, hi haurà Ple de participació ciutadana

Darrera actualització: 17.05.2017 | 08:56