Convocatòria per la gestió del bar i manteniment d'instal·lacions de la piscina municipal, estiu 2018

Divendres, 11 de maig de 2018 a les 00:00

Les persones interessades poden presentar les ofertes, fins el 23 de maig, segons condicions del plec de clàusules administratives.

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia número 145/2018 per mitjà del present anunci es convoca la licitació del contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d'adjudicació, conforme a les següents dades:


1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:


a) Organisme: AJUNTAMENT DE FONOLLOSA
b) Obtenció de documentació i informació:
    1) Dependència: ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
    2) Domicili. C/ ESGLÉSIA, S/N
    3) Localitat i codi postal. 08259 FONOLLOSA
    4) Telèfon. 938366005
    5) Telefax. 938366106
    6) Correu electrònic. fonollosa@diba.cat
    7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://www.fonollosa.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/
c) Número d'expedient: CS-002/2018

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: SERVEIS
b) Descripció: “CONTRACTE SERVEIS BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL”
c) Divisió per lots i nombre de lots: NO
d) Lloc d'execució: FONOLLOSA
e) Termini d'execució: 3 MESOS I QUINZE DIES
f) CPV: 55410000

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. ORDINÀRIA
b) Procediment. OBERT

c) Criteris d'adjudicació:


Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre:


 Criteris quantificables automàticament, es puntuaran de la següent manera:
- Augment del cànon o preu per l’arrendament. Preu mínim de l’oferta 2.800 euros fins a un màxim de 20 punts. La puntuació de la resta d’ofertes (X) es calcularà proporcionalment a la millor oferta econòmica presentada i de conformitat amb la següent fórmula:

(𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝐴 / 𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝐸𝐶𝑂𝑁Ò𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑀É𝑆 𝐴𝑉𝐴𝑁𝑇𝐴𝑇𝐽𝑂𝑆𝐴 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝐴) x 20


 Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor:
o Millores relacionades amb la dinamització cultural, esportiva i de lleure 15 punts
o Participació, implicació i propostes per a les activitats i actes que es celebrin al recinte esportiu 15 punts. Entre aquestes activitats, s’haurà d’incloure:
      Esdeveniments durant la festa major
      Esdeveniments festa major infantil
      Coordinació amb el casal d’estiu
      Torneig de bolei
      Entre d’altres
o Nombre de persones que formaran part de l’equip i projecte d’horaris/torns que es volen establir (es vol conèixer la capacitat d’organització i disponibilitat de personal en hores punta) 15 punts.
o Altres millores 10 punts.


4. Pressupost base de licitació:
Cànon d’explotació mínim de 2.800 euros.


6. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: QUINZE DIES NATURALS comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant.
b) Lloc de presentació: AJUNTAMENT DE FONOLLOSA. C/ Església, s/n.- 08259 FONOLLOSA


7. Obertura d'ofertes:
La data i hora per l’obertura de les ofertes es publicarà en el perfil del contractant.


Fonollosa, a data de la signatura electrònica.
L’Alcalde,

Eloi Hernàndez i Mosella

Darrera actualització: 15.05.2018 | 11:58